Object

Title: O konieczności stałego ustalania pojęć w naukach administracyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O konieczności stałego ustalania pojęć w naukach administracyjnych

Alternative title:

About the Necessity of Constant Determination of Concepts in Administrative Studies

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Sowiński, Roman

ORCID:

0000-0001-9234-0675

Subject and Keywords:

legal concepts   the idea of law   defining the categories of administrative law   philosophy of law  
pojęcia prawne   idea prawa   definiowanie kategorii prawa administracyjnego   filozofia prawa

Abstract:

Concepts in administrative studies, and more broadly in legal sciences, should be constantly revised. Maintaining outdated concepts detached from reality hampers progress and modernization of the institution of administrative law, especially economic administrative law. On the other hand, defining legal categories according to what is, and not what should be, leads to the deformation and demoralization of concepts detached from the guiding principles and values of law. Globalization requires those creating legal concepts to refer to the achievements of other cultures; distant — like Eastern cultures — and forgotten or overlooked — like the Judaic culture. It is necessary to overcome cognitive and perceptual-mental barriers. When creating the philosophy of administrative law, it is important to refer to the achievements of Emmanuel Lévinas.  

Pojęcia w naukach administracyjnych, a szerzej — w naukach prawnych, powinny być stale rewidowane. Utrzymywanie przebrzmiałych terminów oderwanych od rzeczywistości utrudnia bowiem postęp i unowocześnianie instytucji prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa administracyjnego gospodarczego. Jednocześnie definiowanie kategorii prawnych wedle tego, co jest, a nie tego, co winno być, prowadzi jednak do deformacji i demoralizacji pojęć oderwanych od naczelnych zasad i wartości prawa. Stan globalizacji wymaga sięgnięcia przy tworzeniu pojęć prawnych do dorobku innych kultur; odległych — jak kultury Wschodu i zapomnianych lub pomijanych — jak kultura judaistyczna. Konieczne jest do tego przezwyciężenie barier poznawczych i percepcyjno-mentalnych. Przy tworzeniu filozofii prawa administracyjnego istotne jest sięganie do dokonań Emmanuela Lévinasa, Ferdinanda Ebnera i Martina Bubera.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136766   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.28

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

19

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information