Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu

Creator:

Kurzydło, Ewelina

ORCID:

0000-0003-0806-2815

Subject and Keywords:

radny   inkasent   interes prawny   podatki lokalne   opłaty lokalne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Procedurze podejmowania aktów prawa miejscowego przez organy stanowiące gmin w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa poświęca się wiele uwagi mimo tego, że przepisy prawne regulujące rzeczoną materię na przestrzeni lat nie uległy zmianie. Bez wątpienia do tego stanu rzeczy przyczyniła się działalność regionalnych izb obrachunkowych sprawujących nadzór nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych. W artykule przedstawiono podstawy prawne podejmowania aktów prawa miejscowego w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych, zagadnienie interesu prawnego radnego oraz omówiono wyłączenia radnego z głosowania w sprawie uchwał dotyczących jego interesu prawnego. Po przedstawieniu podstaw teoretycznoprawnych zaprezentowano skutki, jakie niesie za sobą podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych z udziałem radnego podlegającego wyłączeniu z udziału w głosowaniu, oraz przeprowadzono przegląd orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Borszowski, Paweł. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

doi:10.34616/143916   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal