Object

Title: Philosophia in transitu : między granicami filozofii a filozofią bez granic

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Philosophia in transitu : między granicami filozofii a filozofią bez granic

Subject and Keywords:

philosophy   interdisciplinarity   philosophy of culture   philosophy of religion   philosophy of theology   philosophy of science   philosophy and social sciences   philosophy of healthcare   bioethics   ancient philosophy   patristics   medieval philosophy   the scientific miracle   idea   psychoanalysis   mythology   ethics of responsibility   Plutarch   Basil the Great   Pseudo-Aristotle   The Book of the Apple   Ibn Rušd   John of the Cross   Nicolas Malebranche   Antoine Arnauld   Sigmund Freud   Roland Barthes  
filozofia   interdyscyplinarność   filozofia kultury   filozofia religii   filozofia teologii   filozofia nauki   filozofia i nauki społeczne   filozofia zdrowia   bioetyka   filozofia starożytna   patrystyka   filozofia średniowieczna   cud naukowy   idea   psychoanaliza   mitologia   etyka odpowiedzialności   Plutarch   Bazyli Wielki   Pseudo-Arystoteles   Księga o jabłku   Ibn Rušd   Jan od Krzyża   Nicolas Malebranche   Antoine Arnauld   Zygmunt Freud   Roland Barthes

Abstract:

The monograph consists of nine self-contained studies illustrating the 'transboundary character' of philosophy among other disciplines of scientific knowledge (sciences of religion and culture, theology, history, literary studies, psychology, sociology, biology, medicine and health sciences), as well as the semantic changes of selected key philosophical concepts. The volume begins with a chapter revealing the difficulties in reconstructing Plutarch of Cheronea's cosmogony and the eclectic nature of Medioplatonism, especially concerning its religious content components. The next part of the book not only takes up the strictly theological context of St Basil the Great's use of the philosophical apparatus but also demonstrates the full maturity of the patristic reflection on the status of evil, thus allowing for a revision of the a priori assumed significance of many later approaches. Next, the accumulation of adaptations of the "Book of the Apple" in Hebrew, Latin and Arabic cultures is presented: a case points to the consequences of the lack of access to Greek sources in the formation of medieval "legends about Aristotle". The chapter dealing with the demarcation line between religion and science, as drawn by Ibn Rušd in the 12th century in his study of Islam's relation to the philosophical heritage of the Hellenes, is all the more a warning for contemporary scholars. A different type of limited philosophical transit is dealt with in work devoted to the role of images in the mysticism of John of the Cross, the father of Carmel - an important study in the psychology of religious experience. Then, the definition of "transitus" manifests itself in the context of disputes about Cartesianism, to which a comparative analysis of Malebranche's and Arnauld's views on ideas is dedicated. Another example of philosophy "after the passage" is Freudian psychoanalysis with its bridging role towards detailed disciplines; the author of the chapter tries to keep a "golden mean" in defining these relations. The penultimate part of the book, following Roland Bathes, introduces the reader to a new world of myths after myths, threatened by the 'ideologization of language'. Finally, the monograph culminates with a text postulating the aestheticization of patient care relations, i.e. enhancing subjectivity through an interdisciplinary diagnosis of the patient's personal condition  

Monografia składa się z samodzielnych dziewięciu studiów ilustrujących „transgraniczność” filozofii pośród innych dyscyplin wiedzy naukowej (nauk o religii i kulturze, teologii, historii, literaturoznawstwa, psychologii, socjologii, biologii, medycyny i nauk o zdrowiu), a także zmiany semantyczne wybranych kluczowych pojęć filozoficznych. Tom inicjuje rozdział ujawniający trudności rekonstrukcyjne kosmogonii Plutarcha z Cheronei, a również – eklektyczną naturę medioplatonizmu, zwłaszcza w odniesieniu do komponentów treściowych o proweniencji religijnej. Kolejna cześć książki nie tylko przybliża ściśle teologiczny kontekst stosowania aparatu filozoficznego przez św. Bazylego Wielkiego, ale dowodzi pełnej dojrzałości patrystycznego namysłu nad statusem zła, pozwalając tym samym na rewizję przyjmowanej a priori doniosłości wielu późniejszych ujęć. Następnie, przeanalizowane zostało spiętrzenie adaptacji „Księgi o jabłku” w kręgu kultury hebrajskiej, łacińskiej i arabskiej – przypadek ten wskazuje na skutki braku dostępu do greckich źródeł w postaci tworzenia się średniowiecznych „legend o Arystotelesie”. Przestrogę dla współczesnych badaczy stanowi tym bardziej rozdział podejmujący problem linii demarkacyjnej między religią i nauką, jaką, jeszcze w XII stuleciu, wytyczył Ibn Rušd, badając stosunek islamu do filozoficznego dziedzictwa Hellenów. O innym typie ograniczonej filozoficznej „przechodniości” traktuje zaś praca poświęcona roli obrazów w mistyce Jana od Krzyża, ojca Karmelu – w istotnej części studium z zakresu psychologii doświadczenia religijnego. Dalej, definicja „transitus” manifestuje się w kontekście sporów o kartezjanizm, czemu dedykowana jest analiza porównawcza poglądów Malebranche’a i Arnaulda na temat idei. Kolejny rozpatrywany przykład filozofii „po przejściach” – to Freudowska psychoanaliza z jej pomostową rolą wobec dyscyplin szczegółowych; autor rozdziału stara się zachować „złoty środek” w definiowaniu tych relacji. Przedostatnia partia książki za Rolandem Bathes’em wprowadza czytelnika w nowy świat mitów po mitach, zagrożony „ideologizacją języka”. Ukoronowaniem monografii jest tekst postulujący uetycznienie relacji związanych z ochroną pacjenta, tj. zwiększenie podmiotowości poprzez interdyscyplinarną diagnozę nad jego osobistą kondycją

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filozofii

Contributor:

Wróblewski, Paweł P. Redaktor

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132258   ISBN: 978-83-956207-1-3

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by University of Wrocław  
Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Dec 7, 2021

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

137

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information