Object

Title: Payment order – as cash settlements – containing an order toexecute a payment transaction ; Zlecenie płatnicze – jako rozliczenia pieniężne – zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Payment order – as cash settlements – containing an order toexecute a payment transaction  
Zlecenie płatnicze – jako rozliczenia pieniężne – zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej

Alternative title:

Payment order – as cash settlements – containing an order toexecute a payment transaction

Creator:

Kowalewska, Ewa

Subject and Keywords:

payment order   payment transaction   cash settlement   payment service  
zlecenie płatnicze   rozliczenie pieniężne   usługa płatnicza   transakcja płatnicza

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Currently, the issues of monetary settlements are matters of great importance in the context of the functioning of banks, primarily due to the development of online banking. Moreover, it covers issues of a broader nature, relating to the functioning of the payment services market, and even the entire financial market. The main goal of the research and analyses carried out for the needs of this study was not so much a comprehensive approach to the issue of monetary settlements, but above all an attempt to systematize legal solutions in the field of payment orders that are used to perform payment transactions. Therefore, attention was drawn to the principles that the applicable legislation attribute to payment orders, at the same time paying attention to basic (and also specific) definitions in this area. The main thesis statement was the assumption that payment orders cannot constitute an independent area of activity (banking or other), which will be regulated by only one legal act. The basic research method used for the needs of this study was a dogmatic and legal method, and the applicable legislation and literature on the subject were analyzed.  

Problematyka rozliczeń pieniężnych należy obecnie to zagadnień o doniosłym znaczeniu w kontekście funkcjonowania banków, przede wszystkim z uwagi na rozwój bankowości internetowej. Ponadto obejmuje swym zakresem zagadnienia o charakterze szerszym, odnoszącym się do funkcjonowania rynku usług płatniczych, a nawet całego rynku finansowego. Podstawowym celem badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania było nie tyle kompleksowe ujęcie problematyki rozliczeń pieniężnych, ile przede wszystkim próba usystematyzowania rozwiązań prawnych w zakresie zleceń płatniczych, które służą wykonywaniu transakcji płatniczych. W związku z tym zwrócono uwagę na zasady, które obowiązujące ustawodawstwo przypisało realizacji zleceń płatniczych, zwracając jednocześnie uwagę na podstawowe w tym obszarze (i jednocześnie szczególne) definicje. Zasadniczą tezą badawczą było założenie, że zlecenia płatnicze nie mogą stanowić autonomicznego obszaru działalności (bankowej czy też innej), która będzie podlegała regulacji jedynie jednego aktu prawnego. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby niniejszego opracowania była metoda dogmatyczno-prawna, a analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo oraz literaturę przedmiotu.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128576   doi:10.34616/139307       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2021, 2 s. 14-20

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Aug 3, 2021

Number of object content hits:

426

Number of object content views in PDF format

426

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139307

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information