Object

Title: A logical approach to legal argumentation ; Logìčnij pìdhìd do pravovoї argumentacїї

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A logical approach to legal argumentation  
Logìčnij pìdhìd do pravovoї argumentacїї

Alternative title:

Logiczne podejście do argumentacji prawnej

Creator:

Dudaš, Tamara

ORCID:

0000-0002-4424-052X

Subject and Keywords:

legal argumentation   legal arguing   logical approach   geometric conception of rationality   logical theoretical model of argumentation  
argumentacja prawna   argumentowanie prawne   podejście logiczne   geometryczna koncepcja racjonalności   logiczny teoretyczny model argumentacji

Description:

Tekst ukr., streszcz. ang., pol.

Abstract:

The article is devoted to legal argumentation (hereinafter — LA), namely to its research by logical approach. The author covers a methodological base proposed by logic to determine the key notions of LA research. Initially the author articulates the most widely spread logical conceptions which are the appropriative methodological base for the research. According to the first approach, presented by T. Bench-Capon, J. Fudla, H. Yoshino, R. Alexy, A. Soateman, and N. MacCormick, deductive logic is the core of LA research. However, only a few researchers propose a “pure” logical approach to LA while most researchers either combine a few approaches (namely logical and dialectical), or propose only an empirical component — the reconstruction of legal arguments with logical rules. A logical approach to the research of LA should include philosophical, theoretical, and empirical components which determine the characteristic features of a logical approach to LA. The philosophical component of LA research consists in the geometrical conception of rationality, i.e., the philosophical axiomatic idea about the rationality of LA to ensure legal certainty. The logical theoretical model of LA ensures the truth (validity) of conclusion whereas the premises are true. The logical theoretical model of argumentation concerns LA in one of two contexts — either in the “context of discovery” or in the “context of justification”. However, it is not appropriative to reconstruct LA in the “context of discovery” by the logical approach. The logical approach to LA implies a specific standard of soundness of the argumentation — the validity standard. The empirical component of LA research requires determination of formal validity of LA in different legal fields via reconstruction of argumentation. According to the formal (deductive) logical approach, LA is based on reasoning, which is proven by its character being a result of deductive inference. A deductive argument is an instrument of LA according to the logical approach. It may be either legal if based on written law or it acquires legal weight if one justifies social issues in the legal decision-making procedure. A logical approach to LA in the “context of discovery” allows us to assume some ontological issues concerning LA. Legal argumentation is considered as reasoning by proving through the presentation of corpus of arguments concerning a particular legal issue in accordance with the logical rules of truth.  

Artykuł jest poświęcony argumentacji prawnej (dalej: AP), a mianowicie badaniom opartym na logice. Autorka opisuje podstawy metodologiczne zaproponowane przez logikę w celu ustalenia kluczowych pojęć badań AP. Na początku przedstawia najbardziej rozpowszechnione logiczne koncepcje, będące odpowiednią podstawą metodologiczną badań. Zgodnie z pierwszym podejściem przedstawionym przez T. Bencha-Capona, J. Fudlę, H. Yoshino, R. Alexy’ego, A. Soatemana i N. MacCormicka logika dedukcyjna jest rdzeniem badań AP. Tylko nieliczni badacze proponują jednak „czyste” logiczne podejście do AP, podczas gdy większość albo łączy kilka podejść (mianowicie logiczne i dialektyczne), albo proponuje jedynie element empiryczny — rekonstrukcję argumentów prawnych z logicznymi regułami. Logiczne podejście do badań AP powinno obejmować elementy filozoficzne, teoretyczne, empiryczne, które określają charakterystyczne cechy logicznego podejścia do AP.Filozoficzny element badań AP polega na geometrycznej koncepcji racjonalności, to jest filozoficznej aksjomatycznej idei racjonalności AP w celu zapewnienia pewności prawnej. Logiczny model teoretyczny AP zapewnia prawdziwość (ważność) wniosku, podczas gdy przesłanki są prawdziwe. Logiczny teoretyczny model argumentacji dotyczy AP w jednym z dwóch kontekstów: albo w „kontekście odkrycia”, albo w „kontekście uzasadnienia”. Rekonstruowanie AP w „kontekście odkrycia” za pomocą logicznego podejścia nie jest jednak właściwe. Logiczne podejście do AP implikuje określony standard poprawności argumentacji — standard ważności. Empiryczny komponent badań AP wymaga ustalenia formalnej ważności LA w różnych dziedzinach prawa przez rekonstrukcję argumentacji. Zgodnie z formalnym (dedukcyjnym) logicznym podejściem AP opiera się na rozumowaniu, czego dowodem jest jego charakter będący wynikiem wnioskowania dedukcyjnego. Argument dedukcyjny jest instrumentem AP opartym na logicznym podejściu. Może być legalny, jeżeli opiera się na prawie pisanym, lub nabiera mocy prawnej, jeżeli uzasadniają to problemy społeczne w procedurze podejmowania decyzji prawnych. Logiczne podejście do AP w „kontekście odkrycia” pozwala założyć pewne kwestie ontologiczne dotyczące AP. Argumentację prawną uważa się za uzasadnienie poprzez wykazanie zbioru argumentów dotyczących określonego problemu prawnego zgodnie z logicznymi regułami prawdy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121588   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2020, 11, s. 91-109

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

71

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132193

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Logìčnij pìdhìd do pravovoї argumentacїї Jul 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information