Object

Title: An entrepreneur in the light of the personalist concept of public administration ; Przedsiębiorca w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

An entrepreneur in the light of the personalist concept of public administration  
Przedsiębiorca w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

Creator:

Fundowicz, Sławomir

ORCID:

0000-0001-5305-8239

Subject and Keywords:

personalism   entrepreneur   public administration   principle of subsidiarity   principle of solidarity  
personalizm   przedsiębiorca   administracja publiczna   zasada pomocniczości   zasada solidarności społecznej

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

In the nineteenth century, personalistic thought was initiated. For the social and legal order, the views of Emmanuel Mounier (1905–1950) and Jacques Maritain (1882–1973) are the most impor-tant. The first stated that the human person is the only reality that we learn and create from within. A human may be in personal and material relations, but only the first of these work in his favor. Maritain strived for personalism to permeate social life. He saw in man two dimensions: man as an individual and man as a person. The human person is the limit of law. The concept of human rights expressed in the Universal Declaration of Human Rights of December 10th, 1948 flows from perso-nalist thought. The personalist concept of public administration is about writing down the principle that man as an individual is subordinated to the state, but as a person he dominates over the state. Personalism differs from individualism in that man fully realizes himself among other people, creating communities. Among the administrative and legal consequences of personalism, one can point to the principle of subsidiarity, which implies the principle of state trust in the citizen, including the entrepreneur, and the principle of social solidarity. The statutory implementation of the state trust principle in the citizen are general principles of the Law of Entrepreneurs (principle of presumption of entrepreneur integrity, principle of friendly interpretation of legal provisions, principle of settling factual doubts in favor of the entrepreneur). The principle of solidarity implies the obligation of the entrepreneur to act for the common good. An example of a practical approach to economic matters may be the solutions proposed by the Talmud, in which, in relation to commercial activities, individuals are freed from unnecessary public intervention, trusting the integrity of its members, and, recognizing society as acommunity of persons, the possibility of arbitration is allowed.  

W XIX wieku została zapoczątkowana myśl personalistyczna. Dla porządku społeczno-prawnego największe znaczenie mają poglądy Emmanuela Mouniera (1905–1950) i Jacques’a Maritaina (1882–1973). Pierwszy z nich stwierdził, że osoba ludzka to jedyna rzeczywistość, którą poznajemy, a zarazem tworzymy „od wewnątrz”. Jego zdaniem człowiek może znajdować się w relacjach osobowych i rzeczowych, ale tylko te pierwsze działają na jego korzyść. Z kolei Martain dążył do tego, aby personalizm przeniknął życie społeczne. Dostrzegał w człowieku dwa wymiary: człowieka jako jednostkę i człowieka jako osobę.Osoba ludzka jest jednocześnie granicą prawa. Z myśli personalistycznej wypływa koncepcja praw człowieka wyrażona w Powszechnej deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 roku. W personalistycznej koncepcji administracji publicznej chodzi o to, aby rozpisać na czynniki pierwsze zasadę, według której człowiek jako jednostka jest podporządkowany państwu, ale jako osoba nad nim góruje.Personalizm odróżnia się od indywidualizmu tym, że człowiek w pełni realizuje się wśród innych ludzi, tworząc wspólnoty i społeczności. Spośród konsekwencji administracyjnoprawnych personalizmu można wskazać na zasadę pomocniczości, z której wynika zasada zaufania państwa do obywatela, w tym do przedsiębiorcy, oraz zasadę solidarności społecznej. Realizacją ustawową zasady zaufania państwa do obywatela są zasady ogólne Prawa przedsiębiorców (zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada przyjaznej interpretacji przepisów prawa, zasada rozstrzyga-nia wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy). Z zasady zaś solidarności wynika obowią-zek działania przedsiębiorcy na rzecz dobra wspólnego.Przykładem praktycznego podejścia do spraw gospodarczych mogą być rozwiązania propo-nowane przez Talmud, w których w odniesieniu do działalności handlowej uwalnia się jednostki od niepotrzebnych interwencji społeczeństwa, ufając uczciwości jego członków, a także uznając społeczeństwo za wspólnotę osób, dopuszcza się możliwość arbitrażu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119197   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 145-156

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

39

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information