Object

Title: Legal status of the Internet in the light of the Constitution of the Republic of Poland and applicable Polish law ; Status prawny Internetu w świetle Konstytucji RP i obowiązującego prawodawstwa polskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal status of the Internet in the light of the Constitution of the Republic of Poland and applicable Polish law  
Status prawny Internetu w świetle Konstytucji RP i obowiązującego prawodawstwa polskiego

Alternative title:

Legal status of the Internet in the light of the Constitution of the Republic of Poland and applicable Polish law

Creator:

Malinowski, Szymon Jan

Subject and Keywords:

Republic of Poland   constitutional law   media law   Internet   new technologies   cyberthreats   crime   prohibited act   civilizational and cultural threats   Constitucion  
Rzeczpospolita Polska   prawo konstytucyjne   prawo mediów   internet   nowe technologie   cyberzagrożenia   przestępczość   czyn zabroniony   Konstytucja RP   zagrożenia cywilizacyjne   zagrożenia kulturowe

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Means of social communication are nowadays an integral part of humanity’s life. The media have a huge impact on human consciousness, shaping their character, preferences, behaviors and views. Mass media, especially the Internet, have become an alternative reality – a new world full of many possibilities and numerous temptations and threats. Many people think that this is an independent world, in which users are anonymous, rights and obligations do not exist, impunity is possible, and the limits of activity and actions are only determined by the subjective assessment of the user. Human has created a tool of the future, which is becoming a growing threat to himself. Also, an attempt to develop an effective law determining and defining the shape of the functioning of the Internet turns out to be difficult to regulate as well as to implement. In the modern era, when we try to define and regulate virtually every area of social life, the Internet space is still somewhat beyond the reach of an effective legal executive. Although attempts are being made to create various legal provisions devoted to this matter, the effectiveness of enforcement of this law in practice turns out to be insufficient. So the question remains what legal conditions are currently created by the Polish Constitution, and whether there are separate provisions defining the impassable limits of the Internet and how should law be created to fully regulate digital space? This subject has become the essence of these legal and scientific considerations. Deliberations are based on effective national legislation, and also judicature of the Supreme Court and casuistic legal remarks and juridical literature. In the paper, the author used the method of case study and scientific debate in order to formulate arguments a priori of the issue in question.  

Środki społecznego komunikowania stanowią współcześnie integralną część życia ludzkości. Media wywierają ogromny wpływ na świadomość człowieka, kształtując jego charakter, preferencje, zachowania i poglądy. Mass media, zwłaszcza Internet, stały się alternatywną rzeczywistością – nowym światem pełnym wielu możliwości i licznych pokus i zagrożeń. Wiele osób uważa, że jest to niezależny świat, w którym użytkownicy są anonimowi, prawa i obowiązki nie istnieją, możliwa jest bezkarność, a granice działalności i czynów wyznacza jedynie subiektywna ocena użytkownika. Człowiek stworzył narzędzie przyszłości, które staje się coraz większym zagrożeniem dla niego samego. Również próba opracowania skutecznego prawa determinującego i określającego kształt funkcjonowania Internetu okazuje się trudna do uregulowania, jak również zrealizowania. Współcześnie, kiedy praktycznie każdą przestrzeń życia społecznego staramy się zdefiniować i uregulować prawnie, Internet wciąż pozostaje niejako poza zasięgiem skutecznej egzekutywy prawnej. Choć są podejmowane próby stworzenia różnych przepisów prawa poświęconych tejże materii, skuteczność egzekwowania tego prawa w praktyce okazuje się niewystarczająca. Pozostaje więc pytanie, jakie uwarunkowania prawne tworzy obecnie polska Konstytucja, a także czy istnieją przepisy odrębne wytyczające nieprzekraczalne granice Internetu oraz jak należy tworzyć prawo, aby w pełni regulowało cyfrową przestrzeń? Tematyka ta stała się istotą niniejszych rozważań prawno-naukowych. Rozważania oparto na analizie obowiązującego prawodawstwa krajowego, jak również judykatury SN i kazuistycznych komentarzy prawniczych oraz piśmiennictwa prawniczego. W pracy wykorzystano metodę analizy przypadków i dyskusję naukową dla opracowania ogólnych założeń syntetycznych niniejszego zagadnienia badawczego.

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118707   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 1 s. 23-31

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 18, 2022

In our library since:

Dec 9, 2020

Number of object content hits:

612

Number of object content views in PDF format

613

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129301

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information