Object

Title: Koncepcja prawa interwencjonizmu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja prawa interwencjonizmu

Alternative title:

Concept of the interventionism law

Creator:

Kosikowski, Cezary

Subject and Keywords:

interventionism   interventionism law   market system  
interwencjonizm   prawo interwencjonizmu   system rynkowy

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The author proposes that the division of law into sections should also distinguish the interventionism law. This includes legal regulations regarding the scope, forms and methods of impact of international organizations, EU institutions and national authorities on processes related to the economy, especially its development and functioning in the market system and in the conditions of globalization, internationalization and economic integration of modern states. In order to justify its proposal, the author points out that modern interventionism is no longer limited to traditional state interventionism, but it is exercised by international organizations and the European Union in relation to the Member States. All entities carrying out the functions of interventionism do so on the basis of law. From the point of view of the EU Member State, these are regulations complementing each other and forming a whole as a source of applicable law. The author does not propose any codification procedures in the field of interventionism law. He claims, however, that the national legislator should create, control, interpret and apply the national law of intervention, taking into account the fact that there are regulations inherent in the international and EU law of interventionism.In addition, the author indicates the need for a different approach to interventionism in scientific research and didactics. In this regard, he sees the need to change the organization of scientific research on the subject of interventionism in its legal aspect. He puts on interdisciplinary research with the participation of many specialists. In didactics, he proposes adjustments in economics curricula for lawyers and in legal discipline programs. In particular, it is about introducing the subject of contemporary interventionism and problems related to its legal basis and the boundaries and legal forms of its functions.  

Autor proponuje, aby w podziale prawa na działy wyodrębnić także prawo interwencjonizmu. Mianem tym obejmuje regulacje prawne dotyczące zakresu i form oraz metod oddziaływania organizacji międzynarodowych, instytucji unijnych i organów krajowych na procesy dotyczące gospodarki, zwłaszcza jej rozwoju i funkcjonowania w systemie rynkowym oraz w warunkach globalizacji i internacjonalizacji, a także integracji ekonomicznej współczesnych państw. Dla uzasadnienia swej propozycji autor wskazuje, że współczesny interwencjonizm nie ogranicza się tylko do tradycyjnego interwencjonizmu państwowego, lecz jest także udziałem organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej (w odniesieniu do państw członkowskich). Wszystkie podmioty realizujące funkcje interwencjonizmu czynią to na podstawie prawa. Z punktu widzenia państwa członkowskiego UE są to regulacje wzajemnie się uzupełniające i tworzące pewną całość stanowiącą źródła obowiązującego prawa. Autor nie proponuje żadnych zabiegów kodyfikacyjnych w zakresie prawa interwencjonizmu. Wymaga natomiast, aby prawodawca krajowy tworzył i kontrolował oraz interpretował i stosował krajowe prawo interwencjonizmu z uwzględnieniem faktu istnienia regulacji zawartych w międzynarodowym i unijnym prawie interwencjonizmu.Autor wskazuje ponadto na potrzebę innego niż dotychczas podejścia do interwencjonizmu w badaniach naukowych i dydaktyce. W tym zakresie widzi konieczność zmiany organizacji badań naukowych nad tematem interwencjonizmu w jego aspekcie prawnym. Stawia na analizy interdyscyplinarne z udziałem wielu specjalistów. W dydaktyce zaś proponuje dokonanie korekt w programach nauczania ekonomii dla prawników i programach dyscyplin prawniczych. Chodzi w szczególności o wprowadzenia w nich tematu współczesnego interwencjonizmu i problemów związanych z jego podstawami prawnymi oraz granicami i formami prawnymi realizacji jego funkcji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109172   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.36

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 559-568

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

318

Number of object content views in PDF format

324

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118790

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Koncepcja prawa interwencjonizmu Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information