Object

Title: Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na przykładzie prowadzenia gier hazardowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na przykładzie prowadzenia gier hazardowych

Alternative title:

Economic activity subjected to reglamentation in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union exemplified by conducting gambling

Creator:

Biernat, Stanisław

ORCID:

0000-0001-8923-0766

Subject and Keywords:

Court of Justice of the European Union   reglamentation   gambling   freedoms of the internal market  
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej   reglamentacja   hazard   swobody rynku wewnętrznego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In EU law, conducting gambling is classified as the exercise of the freedoms of the internal market, regulated in the Treaty on the Functioning of the European Union. Conducting gambling is not currently regulated or harmonized at EU level, and therefore the regulation of gambling is the competence of Member States. EU law defining acceptable ways of regulating gambling in the Member States is now a judge-made law and the result of the creative jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. So far, the Court has issued dozens of judgments in which it interpreted Treaty provisions proclaiming the freedoms of the internal market in the context of conducting gambling. These judgments provide a direct or indirect assessment of whether national law complies with EU law.  

W prawie unijnym prowadzenie gier hazardowych jest kwalifikowane jako korzystanie ze swobód rynku wewnętrznego, znajdujących obecnie podstawy w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prowadzenie gier hazardowych nie jest aktualnie uregulowane prawnie ani zharmonizowane na szczeblu unijnym, wobec czego unormowanie prowadzenia gier hazardowych należy do organów prawodawczych państw członkowskich. Prawo unijne określające dopuszczalne sposoby normowania prowadzenia gier hazardowych w państwach członkowskich jest obecnie prawem sędziowskim i wynikiem twórczej judykatury Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory Trybunał wydał kilkadziesiąt wyroków, w których dokonywał wykładni przepisów traktatowych proklamujących swobody rynku wewnętrznego w kontekście prowadzenia gier hazardowych. Z wyroków tych wynika bezpośrednia lub pośrednia ocena tego, czy przepisy prawa krajowego są zgodne z prawem unijnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109162   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.26

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 413-429

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

192

Number of object content views in PDF format

200

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118780

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information