Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   demokratyczne państwo prawne   władza sądownicza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Zagadnienia prawne samorządu terytorialnego są przedmiotem zainteresowania prawoznawstwa. Konstytucyjnoprawne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania sytuują samorząd terytorialny jako ważny oraz trwały element struktury organizacyjnej demokratycznego państwa prawnego. Dookreślanie statusu samorządu terytorialnego przez czynnik parlamentarny i w drodze rozporządzeń skutkuje niekiedy odchodzeniem od odnośnych wymogów konstytucyjnych i międzynarodowych. Dlatego tak doniosłe jest zagwarantowanie funkcjonowania bezstronnej, niezależnej, niezawisłej i sprawnej władzy sądowniczej w dziedzinie organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w nowoczesnym państwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.21

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 311-326

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii