Object

Title: Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

Alternative title:

The genesis of the supervisory structure of territorial self-government in the department in France

Creator:

Jeżewski, Jan (1938- )

ORCID:

0000-0002-7482-7751

Subject and Keywords:

republic   revolution   centralization   supervision   department   human rights  
republika   rewolucja   centralizacja   nadzór   departament   prawa człowieka

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The aim of the article is to discuss the close relationship between the centralization of the state system and the maintenance of power — based on the research presented in the excellent work of Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the Revolution. Tocqueville skilfully combined two aspects perceived in the discussion about the genesis of supervision over territorial self-government: the aspect of protection of human and civil rights and the aspect of the Revolution, that took over most of the changes that strengthened the centralism with which the monarchy built up the structure of maintaining power. The aim of the considerations discussed here is to recall the relatively rarely mentioned passages of the texts, that justify the decisive assessments with which Tocqueville closed the analysis of the systemic practice of the monarchy in various fields, showing the timeless role of centralization in strengthening absolute power. Among the several described situations, the importance of independent courts in the protection of individual rights should be emphasized. The article is closed with the summary of the phases of systemic transformation of supervision over the department’s self-government in France.  

Celem artykułu jest omówienie ścisłego związku między centralizacją ustroju państwa a utrzymaniem władzy — na podstawie badań przedstawionych w znakomitym dziele Alexisa de Tocqueville Dawny ustrój i rewolucja. Tocqueville połączył umiejętnie dwa aspekty dostrzegane w dyskusji o genezie nadzoru nad samorządem terytorialnym — aspekt ochrony praw człowieka i obywatela oraz aspekt rewolucji, która przejęła większość zmian umacniających centralizm, umożliwiające monarchii budowanie konstrukcji podtrzymania władzy. Celem podjętych tu rozważań jest przypomnienie stosunkowo rzadko przytaczanych fragmentów tekstów zawierających uzasadnienie zdecydowanych ocen, którymi Tocqueville zamykał analizę praktyki ustrojowej monarchii w różnych dziedzinach, ukazując ponadczasową rolę centralizacji w umacnianiu władzy absolutnej. Wśród kilku opisanych sytuacji należy podkreślić znaczenie niezawisłych sądów w ochronie praw jednostki. Artykuł zamyka sumaryczne ukazanie faz przekształceń ustrojowych nadzoru nad samorządem departamentu we Francji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109156   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.20

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 303-310

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

34

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118774

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information