Object

Title: Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

Alternative title:

A powerful form of National Labour Inspectorate action in the field of occupational protection

Creator:

Wyka, Teresa

ORCID:

0000-0001-9498-4116

Subject and Keywords:

administrative decision   occupational health and safety regulations   occupational health and safety   National Labour Inspectorate   employer  
decyzja administracyjna   przepisy bhp   zasady bhp   Państwowa Inspekcja Pracy   pracodawca

Abstract:

The National Labour Inspectorate, being a state supervision body for the observance of labour law, has at its disposal various forms of action, including the form of administrative decisions containing orders and prohibitions. The evolution of the legislation on the competence of the National Labour Inspectorate clearly indicates that these activities were introduced in particular for the occupational safety and health sphere, which constitutes the core of labour protection. This is evidenced by the need for the legislator to maximize the protection of the highest goods that are the life and health of the persons carrying out the work. The occupational health and safety OSH regulations of the National Labour Inspectorate should be understood broadly. These are primarily provisions stemming from labour law, but also from other branches of law mainly substantive administrative law, if their ratio legis relates to the sphere of OSH. Administrative decisions on OSH can also be based on the principles of OSH, which are non-regulatory rules resulting from life experience and the achievements of science and technology. These decisions, usually of declaratory character, are mainly preventive, enforcing the provision of healthcare for the people who work. These decisions are addressed not only to employers but also to those who employ on a different basis than the employment relationship.  

Państwowa Inspekcja Pracy, będąc organem nadzoru państwowego nad przestrzeganiem prawa pracy, ma do dyspozycji różne formy działania, w tym formy władcze mające postać decyzji administracyjnych zawierających nakazy i zakazy. Ewolucja przepisów dotyczących kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje jednoznacznie, że działania te zostały przewidziane w szczególności dla sfery bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącej zasadniczy trzon ochrony pracy. Świadczy to o dostrzeganej przez ustawodawcę konieczności maksymalizacji ochrony najwyższych dóbr, jakimi są życie i zdrowie osób świadczących pracę. Przepisy bhp, będące przedmiotem działań władczych PIP, należy rozumieć szeroko. Są to przede wszystkim przepisy wynikające z prawa pracy, ale także wynikające z innych gałęzi prawa (głównie z materialnego prawa administracyjnego), jeżeli ich ratio legis odnosi się do sfery bhp. Decyzje administracyjne dotyczące sfery bhp mogą mieć także oparcie w zasadach bhp, które są regułami pozaprawnymi, wynikającymi z doświadczenia życiowego oraz z osiągnięć nauki i techniki. Decyzje te, mając najczęściej charakter deklaratoryjny, pełnią głównie funkcje prewencyjne, wymuszają bowiem ochronę zdrowia osób świadczących pracę. Ich adresatem są nie tylko pracodawcy, lecz także podmioty zatrudniające na innej podstawie niż stosunek pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108961   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 83-102

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

267

Number of object content views in PDF format

269

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118648

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information