Object

Title: O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

Alternative title:

About the mission of labour inspection in the light of the regulations of theIinternational Labour Organization — selected remarks

Creator:

Góral, Zbigniew   Tyc, Aneta

ORCID:

0000-0002-2225-8921   0000-0003-0593-2862

Subject and Keywords:

labour inspection   International Labour Organization   sources of law   labour inspection models   labour inspection tasks  
inspekcja pracy   Międzynarodowa Organizacja Pracy   źródła prawa   modele inspekcji pracy   zadania inspekcji pracy

Abstract:

From the very beginning of the functioning of the International Labour Organization much attention has been paid to labour inspection. The first international regulations were passed in the interwar period. Recommendation No. 20 of 1923 was the most important act in this field. Among the acts in force, the following are of key importance: Convention No. 81 of 1947 and Convention No. 129 of 1969. They do not provide for a single unified labour inspection model. It is only required that the organization of labour inspection should embody the supervision and control of the central state authority and independence from all pressures, in particular from employers. There are three models: generalist inspectorates, specialist inspectorates and a mixed model. The scope of labour inspection tasks is also flexible. In addition to the main tasks that should be carried out by each inspection, it is allowed that additional tasks are performed, with the reservation, however, that they will not interfere with the effective performance of the main tasks and will not undermine the authority and impartiality of inspectors.  

Od samego początku powołania MOP do inspekcji pracy przywiązywano bardzo dużą wagę. Pierwsze regulacje międzynarodowe zostały uchwalone już w latach międzywojennych. Najważniejszym aktem z tego zakresu było zalecenie nr 20 z 1923 ro ku. Spośród aktów obowiązujących główne znaczenie mają konwencja nr 81 z 1947 ro ku oraz konwencja nr 129 z 1969 ro ku. Nie przewiduje się w nich jednego, zunifi kowanego modelu inspekcji pracy. Wymaga się jedynie, aby organizacja inspekcji uwzględniała podleganie nadzorowi i kontroli centralnej władzy państwowej oraz niezależność od wszelkich nacisków, zwłaszcza ze strony pracodawców. Wyróżnia się trzy modele — model inspekcji ogólnej, model inspekcji specjalistycznej oraz model mieszany. Elastycznie jest również regulowany zakres zadań inspekcji pracy. Oprócz zadań głównych, które powinny być realizowane przez każdą inspekcję, dopuszcza się możliwość wykonywania zadań dodatkowych z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu zadań głównych oraz uchybiać autorytetowi i bezstronności inspektorów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108959   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 39-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118646

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information