Obiekt

Tytuł: Liability for defects of a work in the light of Article 55 of the Act on Copyright and Related Rights ; Odpowiedzialność za usterki utworu w świetle art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Liability for defects of a work in the light of Article 55 of the Act on Copyright and Related Rights  
Odpowiedzialność za usterki utworu w świetle art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tytuł odmienny:

Liability for defects of a work in the light of Article 55 of the Act on Copyright and Related Rights

Autor:

Nawłatyna, Karolina

ORCID:

0000-0002-9220-8129

Temat i słowa kluczowe:

copyright law   contract on the transfer of autors’s economic rights   ordered work   defects   defects of the work   liability for defective work  
prawo autorskie   umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych   utwór zamówiony   usterki   wady utworu   odpowiedzialność za usterki utworu

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The article is an analysis of the legal regulation of liability for defects of a work on the grounds of the currently effective Act on Copyrights and Related Rights. The most important from the substantive point of view aspects of the subject matter are presented, i.e. the subject matter and scope of Article 55 of Act on Copyright and Related Rights, the concept of defects in copyright, the premises for liability for defects in the work and the content of the rights of the ordering party in case of delivery of the work burdened with defects. Due to the fact that Article 55 of the copyright does not constitute the only and full regulation of the rules of liability for defects of the subject matter of the contract, it should have been compared with other solutions adopted in the Polish legal system concerning defects of the subject matter or the law. The point of reference for the analysis undertaken in the article are the provisions on warranty in the sales contract and specific work contract, contained in the Civil Code (respectively: Article 556 et seq and Article 638 of the Civil Code).  
Artykuł stanowi analizę regulacji prawnej odpowiedzialności z tytułu usterek utworu na gruncie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedstawiono najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty podjętego tematu, tj. zakres przedmiotowy i podmiotowy art. 55 pr. aut., pojęcie usterek w prawie autorskim, przesłanki odpowiedzialności z tytułu usterek utworu oraz treść uprawnień przysługujących zamawiającemu w przypadku dostarczenia dzieła obarczonego usterkami. Z uwagi na to, że art. 55 pr. aut. nie stanowi jedynego i pełnego unormowania zasad odpowiedzialności z tytułu wad przedmiotu umowy, należało porównać go z innymi rozwiązaniami przyjętymi w polskim systemie prawnym, dotyczącymi wad przedmiotu lub prawa. Punktem odniesienia dla podjętej w artykule analizy są przepisy dotyczące rękojmi w umowie sprzedaży oraz w umowie o dzieło, zawarte w Kodeksie cywilnym (odpowiednio: art. 556 i n. oraz 638 k.c.).

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109101

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.229.241

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

500

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

503

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118464

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji