Object

Title: Rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych w świetle społecznych wyzwań XXI wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych w świetle społecznych wyzwań XXI wieku

Alternative title:

Development of the scope of the subject protection of personal interests in light of challenges of the 21st century

Creator:

Kozłowski, Jakub

ORCID:

0000-0003-2889-1426

Subject and Keywords:

personal interests   scope of the subject   challenges of the 21st century   private law  
dobra osobiste   zakres przedmiotowy   wyzwania XXI wieku   prawo prywatne

Abstract:

One of the greatest and most important challenges of private law in the 21st century is the adaptation and evolution of key institutions to the consequences of social or economic development. An extremely interesting process in this context is the development of the scope of the subject protection of personal rights. The aim of the article is to discuss this phenomenon, with particular emphasis on the influence of the literature and jurisprudence on extending the scope of the subject of personal rights. The author also draws attention to the way in which the concept and scope of personal rights were developed and modified, citing and discussing the most important positions and doctrinal disputes. In addition, an example was presented, which serves to illustrate the analyzed trend. It is the potential recognition of violations related to the low level of air quality in Poland covered by protection under the provisions on personal property. The author describes this issue, taking into account the provisions of European law, through Polish regulations and positions of the literature, formulating his own predictions about the future of this particular problem, emphasizing its importance. This reflection illustrates how the discussed civil law institution undergoes modification as a result of the social challenges of the 21st century. In the elaboration of the above issue, scientific methods were used, such as: analysis of judicial decisions, normative acts — both domestic and European ones, in addition the dogmatic method was used. Numerous conclusions have been derived as a result of the analysis, among other things — an indication of universality as one of the greatest achievements of doctrine. This dependence results from the fact that new private law challenges can be assessed through the prism of universal institutions that have already been created, only by modifying them, developing or deliberating on how to use them. The tendency described in the work can be extended to a range of other contemporary challenges before courts, but above all to the legislator.  

Jednym z największych i najbardziej doniosłych wyzwań prawa prywatnego w XXI wieku jest adaptacja i ewolucja kluczowych instytucji wobec konsekwencji, jakie niesie z sobą rozwój społeczny czy też ekonomiczny. Niezwykle interesującym procesem jest w tym kontekście rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych. Celem artykułu jest omówienie tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu piśmiennictwa i orzecznictwa na rozszerzanie zakresu przedmiotowego dóbr osobistych. Autor zwraca uwagę także na to, w jaki sposób rozwijane i modyfikowane było samo pojęcie i zakres dóbr osobistych,przytaczając i omawiając najważniejsze stanowiska i spory doktrynalne. Dodatkowo został przedstawiony przykład, który służy jako ilustracja analizowanej tendencji. Jest nim potencjalne uznanie naruszeń związanych z niskim poziomem jakości powietrza w Polsce za objęte ochroną na podstawie przepisów o dobrach osobistych. Autor opisuje to zagadnienie, uwzględniając przepisy prawa europejskiego, polskie regulacje i stanowiska piśmiennictwa, formułując własne przewidywania dotyczące przyszłości tego konkretnego problemu, podkreślając jego doniosłość. Refleksja ta obrazuje, jak omawiana instytucja prawa cywilnego ulega modyfikacji na skutek społecznych wyzwań XXI wieku. W opracowaniu tego zagadnienia zostały wykorzystane takie metody naukowe, jak: analiza orzecznictwa sądów, aktów normatywnych — zarówno krajowych, jak i europejskich, ponadto zastosowano metodę dogmatyczną. Jedną z licznych konkluzji pracy jest między innymi wskazanie na uniwersalność jako jedno z największych osiągnięć doktryny. Owa zależność wynika z tego, że można oceniać nowe wyzwania prawa prywatnego przez pryzmat uniwersalnych instytucji, które już zostały wytworzone, jedynie je modyfikując, rozwijając czy deliberując na temat tego, w jaki sposób je wykorzystać. Opisaną w pracy tendencję można rozciągnąć na wiele innych współczesnych wyzwań stojących przed sądami, lecz przede wszystkim przed ustawodawcą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108596   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.24.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 24 (2018), s. 51-62

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

177

Number of object content views in PDF format

183

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118186

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information