Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Alternative title:

Realization of a nullum crimen sine lege certa principle in light of Article 115 Paragraph 3 of a Polish Copyright Act

Creator:

Grzywacz, Anna

ORCID:

0000-0003-1841-0051

Subject and Keywords:

prawo autorskie ; karnoprawna ochrona własności intelektualnej ; konstytucyjność regulacji karnoprawnych

Description:

Tyt. zeszytu: Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Abstract:

Celem artykułu jest analiza treści art. 115 ust. 3 pr.aut. oraz zbadanie konstytucyjności przepisu w oparciu o zasadę nullum crimen sine lege certa wyrażoną w art. 42 Konstytucji. Podstawą zarzutu niekonstytucyjności przepisu jest użycie w nim sformułowania: „Kto [...] w inny sposób narusza”, będącego w opinii doktryny nieprecyzyjnym i sprzecznym z zasadą określoności prawa karnego. Na podstawie przytoczonych przepisów oraz praktyki ich stosowania autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy regulacja zawarta w art. 115 ust. 3 pr.aut. jest zgodna z konstytucją, oraz polemizuje z kwestią dopuszczalności stosowania klauzul dopełniających w legislacji. W artykule przedstawiono argumenty za słusznością takiej regulacji oraz poglądy przeciwne, a także wnioski na tle wyroku z dnia 17 lutego 2015 roku, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności przepisu z Konstytucją. Mimo aprobującego stanowiska TK kwestia konstytucyjności przepisu jest nadal kontrowersyjna i przysparza problemów w klasyfikacji czynów jako zabronionych na mocy ustawy o prawie autorskim. Niemniej jednak stosowanie klauzul dopełniających, w szczególności zawierających sformułowanie: „Kto [...] w inny sposób narusza”, wydaje się nieuniknione ze względu na dynamiczny rozwój technologii oraz prawa. Zasadę określoności prawa karnego można urzeczywistnić, posługując się wykładnią prokonstytucyjną, mającą służyć maksymalnemu dostosowaniu norm prawnych do celów i wartości wyrażonych w Konstytucji. W artykule pośrednio opisano problematykę karnoprawnej ochrony praw własności intelektualnej z naciskiem na prawa autorskie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 125-139

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg