Object

Title: Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Alternative title:

Realization of a nullum crimen sine lege certa principle in light of Article 115 Paragraph 3 of a Polish Copyright Act

Creator:

Grzywacz, Anna

ORCID:

0000-0003-1841-0051

Subject and Keywords:

copyright law   intellectual property protection by penal law   nullum crimen sine lege certa   constitutionality of criminal law regulations  
prawo autorskie   karnoprawna ochrona własności intelektualnej   konstytucyjność regulacji karnoprawnych

Abstract:

The aim of the article is to analyze the content of Article 115 Paragraph 3 of the Polish Copyright Act and to examine the constitutionality of the provision based on the nullum crimen sine lege certa principle expressed in Article 42 of the Constitution. The basis for the allegation of the unconstitutionality of the provision is the Article’s use of the phrase: “Who […] otherwise violates”, which is, in the opinion of the doctrine, imprecise and contrary to the principle of legal certainty in matters of criminal law. Basing on the quoted regulations and the practice the author tries to answer a question whether the content of Article 115 Paragraph 3 of the Polish Copyright Act is constitutional and subjects the issue of using such clauses to the polemics. The article presents arguments for the rightness of such regulation as well as opposing views and the final conclusion based on the judgment of February 17, 2015, in which the Constitutional Tribunal adjudicated on the conformity of the regulation with the Constitution. Despite the approving position of the Constitutional Tribunal the issue of the constitutionality of the provision is still controversial and causes problems in the classification of acts as prohibited under the Copyright Act. Nevertheless, the use of complementary clauses in particular containing the phrase: “Who […] otherwise violates” seems to be unavoidable due to the dynamic development of technology and law. The principle of legal certainty can be implemented using a pro-constitutional interpretation in order to maximize the alignment of legal norms with the objectives and values expressed in the Constitution. This paper will also examine the secondary issue of criminal law protection of intellectual property rights with an emphasis on copyright law.  

Celem artykułu jest analiza treści art. 115 ust. 3 pr.aut. oraz zbadanie konstytucyjności przepisu w oparciu o zasadę nullum crimen sine lege certa wyrażoną w art. 42 Konstytucji. Podstawą zarzutu niekonstytucyjności przepisu jest użycie w nim sformułowania: „Kto [...] w inny sposób narusza”, będącego w opinii doktryny nieprecyzyjnym i sprzecznym z zasadą określoności prawa karnego. Na podstawie przytoczonych przepisów oraz praktyki ich stosowania autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy regulacja zawarta w art. 115 ust. 3 pr.aut. jest zgodna z konstytucją, oraz polemizuje z kwestią dopuszczalności stosowania klauzul dopełniających w legislacji. W artykule przedstawiono argumenty za słusznością takiej regulacji oraz poglądy przeciwne, a także wnioski na tle wyroku z dnia 17 lutego 2015 roku, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności przepisu z Konstytucją. Mimo aprobującego stanowiska TK kwestia konstytucyjności przepisu jest nadal kontrowersyjna i przysparza problemów w klasyfikacji czynów jako zabronionych na mocy ustawy o prawie autorskim. Niemniej jednak stosowanie klauzul dopełniających, w szczególności zawierających sformułowanie: „Kto [...] w inny sposób narusza”, wydaje się nieuniknione ze względu na dynamiczny rozwój technologii oraz prawa. Zasadę określoności prawa karnego można urzeczywistnić, posługując się wykładnią prokonstytucyjną, mającą służyć maksymalnemu dostosowaniu norm prawnych do celów i wartości wyrażonych w Konstytucji. W artykule pośrednio opisano problematykę karnoprawnej ochrony praw własności intelektualnej z naciskiem na prawa autorskie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108589   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 125-139

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

220

Number of object content views in PDF format

225

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118177

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information