Object

Title: Legal issues associated with functioning of online monetary agencies ; Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal issues associated with functioning of online monetary agencies  
Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych

Alternative title:

Legal issues associated with functioning of online monetary agencies

Creator:

Kowalewska, Ewa

ORCID:

0000-0001-8167-6579

Subject and Keywords:

exchange offices   foreign exchange trading   exchange office activities  
kantory   obrót dewizowy   działalność kantorowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

In 2010 year of Internet cantors in foreign currency from very beginning it provoked the appearance quite a lot of emotion. Doubts which were born along with the new area of the business activity, fluctuated around the issue of the legality of this activity and her control. The purpose of this study is above all to indicate the basic problems that are associated with the operation of currency exchange offices, as well as to determine the main directions of changes that should be made in this respect in legislation. An applicable legislation was analysed, above all act the exchange law and the act on payment services, as well as the project of planned changes in the exchange law. The study also took into account the data contained in post-audit speeches and reports of the Supreme Audit Office and the Polish Financial Supervision Authority. The article was prepared based on the legal status in force on November 1, 2018  

Pojawienie się w 2010 r. walutowych kantorów internetowych od samego początku wywoływało sporo emocji. Wątpliwości, jakie zrodziły się wraz z nowym obszarem działalności gospodarczej, oscylowały wokół zagadnienia legalności tej działalności i jej kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wskazanie podstawowych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem walutowych kantorów internetowych, a także określenie głównych kierunków zmian, jakie w tym zakresie powinny być dokonane w ustawodawstwie. Analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo, przede wszystkim ustawę Prawo dewizowe oraz ustawę o usługach płatniczych, a także projekt planowanych zmian w prawie dewizowym. W opracowaniu uwzględniono także dane zawarte w wystąpieniach pokontrolnych i raportach Najwyższej Izby Kontroli oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Artykuł przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 1 listopada 2018 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107071   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.80.97

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 80-97

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

1 372

Number of object content views in PDF format

1456

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112251

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information