Object

Title: Spending and using funds from the EU budget and economic growth ; Wydatkowanie i wykorzystywanie środków pochodzących z budżetu UE, a wzrost gospodarczy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spending and using funds from the EU budget and economic growth  
Wydatkowanie i wykorzystywanie środków pochodzących z budżetu UE, a wzrost gospodarczy

Alternative title:

Spending and using funds from the EU budget and economic growth

Creator:

Wójtowicz-Dawid, Anna

ORCID:

0000-0003-3437-3289

Subject and Keywords:

spending   EU budget   economic growth  
wydatkowanie   budżet UE   wzrost gospodarczy

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Absorption of funds from the European Union budget is of interest to a number of entities, including doctrine and economic sciences. The spending process is examined, but also the impact these funds have on local or national development. The distinction between “spending” funds from the EU budget and “use” seems to be crucial from the perspective of assessing their impact on economic growth. Expenditure as an institution is mainly focused on the subject, in its essence it does not include assumptions related to the settlement of achieving goals. Utilization, however, is closely related to the further perspective, i.e. with the goal that we intend to achieve with the expenditure we spend. The study related to the assessment of the economic impact of funds from the EU budget enforces differentiation of these processes, and the use of the terms mentioned interchangeably should be considered inappropriate  

Absorpcja środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest przedmiotem zainteresowania szeregu podmiotów, w tym doktryny i nauk ekonomicznych. Badany jest proces wydatkowania, ale i wpływ, jaki środki te mają na rozwój lokalny oraz całego kraju. Odróżnienie „wydatkowania” od „wykorzystania” środków pochodzących z budżetu UE wydaje się być kluczowe z perspektywy oceny ich wpływu na wzrost gospodarczy. Wydatkowanie jako instytucja ukierunkowane jest głównie na przedmiot i w swojej istocie nie zawiera założeń związanych z rozliczeniem uzyskiwania celów. Wykorzystanie zaś związane jest ściśle z dalszą perspektywą, tj. z celem, jaki przy użyciu wydatkowanych środków zamierzamy osiągnąć. Badanie wpływu gospodarczego środków pochodzących z budżetu UE wymusza rozróżnianie tych procesów, zaś zamienne używanie wskazanych pojęć należy uznać za niewłaściwe

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107070   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.2.58.79

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2019, s. 58-79

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

May 17, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

756

Number of object content views in PDF format

780

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information