Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin i powiatów na budowę i remonty dróg lokalnych w ramach programów wieloletnich

Alternative title:

Principles and procedure of granting specific-purpose grants to communes and districts for construction and renovation of local roads under long-term programmes

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Subject and Keywords:

dotacje celowe   drogi lokalne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Dotacje celowe z budżetu państwa dla gmin i powiatów, udzielane w ramach wieloletnich programów budowy i modernizacji dróg lokalnych, są ważnym źródłem dofinansowania realizacji ich zadań własnych. W opracowaniu wykazano, że stosowanie prawnej formy dotacji celowej umożliwia ścisłe powiązanie przekazywanych środków pieniężnych z realizacją określonego zadania publicznego, jakim jest przebudowa, budowa lub remont dróg gminnych i powiatowych. Podmiot udzielający dotacji celowej sprawuje kontrolę nad celem i terminem wykorzystania dotacji, natomiast podmiot otrzymujący taką dotację ponosi odpowiedzialność w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania i rozliczenia. Programy wieloletnie, realizowane od 2008 r., ukierunkowane na dofinansowanie takich zadań, stały się ważnym instrumentem wsparcia lokalnych inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenia atrakcyjności gmin i powiatów jako miejsc inwestowania przez lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców. Obowiązujący tryb naboru wniosków o dotacje celowe oraz stosowanie umowy dotacyjnej umożliwiają zachowanie właściwych relacji między donatorem i beneficjentem dotacji. Społeczne i gospodarcze efekty realizacji tych programów wieloletnich polegają na istotnej poprawie stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, która dotychczas była istotną barierą rozwoju wielu regionów kraju.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.1.86.103

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2019, s.86-103

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski