Obiekt

Tytuł: Samodzielność osób o ograniczonej możliwości poruszania się w kontekście polityki dostępności średnich miast polskich na przykładzie Nysy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Samodzielność osób o ograniczonej możliwości poruszania się w kontekście polityki dostępności średnich miast polskich na przykładzie Nysy

Tytuł odmienny:

Independence of people with reduced mobility in the context of the accessibility policy of medium-sized Polish cities on the example of Nysa

Twórca:

Fojud, Maja   Fojud, Artur

ORCID:

0000-0001-6278-3002   0000-0001-8810-7862

Temat i słowa kluczowe:

accessibility   quality of life   PRM   universal design   interoperability   compatibility   exclusion  
dostępność   jakość życia   PRM   projektowanie uniwersalne   interoperacyjność   kompatybilność   wykluczenie

Abstrakt:

The aim of the article is to draw attention to the challenges faced by cities, in particular by medium-sized cities in Poland, in terms of ensuring the possibility of independent functioning in urban space of people with reduced mobility (PRM). The following research hypothesis was put forward: medium-sized cities in Poland do not provide sufficient accessibility for PRM to guarantee independence. For this purpose, it was examined, on the example of one of the medium-sized cities included in the list of cities threatened with exclusion (according to the report of the Polish Academy of Sciences), whether the solutions applied in urban space guarantee its expected accessibility ‒ understood as capable of ensuring independence in the use of space (on the example of urban transport infrastructure). The results of these observations were compared with the results of research on the quality of life based on the indicators of the PN-ISO 37120 Standard ‒ Sustainable Social Development - Indicators of urban services and quality of life. At the same time, preferences and expectations of the local community in terms of ensuring accessibility and quality of life in the public space were obtained using the survey method. Therefore, the accessibility problem, especially in the context of PRM, was verified first of all by questionnaire surveys defining expectations and accessibility assurance audit, secondly by analysis of statistical data on urban services concerning actual actions taken in the past, and thirdly by analysis of accessibility policy, i.e. plans of local government in this area. Ensuring the accessibility of public transport is not only necessary to maintain the quality of life of the inhabitants in medium-sized cities. This aspect is also mentioned most often among the surveyed residents of the city. Thanks to it, PRM in particular have a chance to become independent. In terms of ensuring accessibility of public infrastructure, in particular transport infrastructure, major deficiencies have been identified, which do not always require significant financial resources to be repaired. In many cases it is enough to provide adequate information or to consult residents at the stage of planning urban investments in order to eliminate problems  

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed miastami, w szczególności przed miastami średnimi w Polsce, w zakresie zapewnienia możliwości samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej osób o ograniczonej możliwości poruszania się (ang. Person with Reduced Mobility – PRM). Postawiono następującą hipotezę badawczą: miasta średniej wielkości w Polsce nie zapewniają dostatecznej dostępności dla PRM gwarantującej samodzielność. W tym celu zbadano, na przykładzie jednego z miast średnich znajdującego się na liście miast zagrożonych wykluczeniem (zgodnie z raportem PAN), czy stosowane rozwiązania w przestrzeni miejskiej gwarantują jej oczekiwaną dostępność ‒ rozumianą jako mogącą zapewnić samodzielność w korzystaniu z przestrzeni (na przykładzie miejskiej infrastruktury transportowej). Wyniki tych obserwacji zestawiono z wynikami badań dotyczących jakości życia, opierając się na wskaźnikach Normy PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny ‒ Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Jednocześnie metodą badań ankietowych otrzymano preferencje i oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie zapewnienia dostępności i jakości życia w przestrzeni publicznej. Zatem problem dostępności, w szczególności w kontekście osób PRM, został zweryfikowany po pierwsze badaniami ankietowymi określającymi oczekiwania oraz audytem zapewnienia dostępności, po drugie skorelowany z analizą danych statystycznych dotyczących usług miejskich mówiących o rzeczywistych działaniach podjętych w przeszłości, a po trzecie zbadano politykę dostępności, czyli plany samorządu w tym zakresie. Zapewnienie dostępności do środków transportu publicznego jest nie tylko niezbędne z punktu widzenia utrzymania odpowiedniej jakości życia mieszkańców w miastach średnich. Aspekt ten jest również wymieniany najczęściej wśród ankietowanych mieszkańców miasta. Dzięki niemu w szczególności osoby PRM mają szansę na samodzielność. W sferze zapewnienia dostępności w infrastrukturze publicznej, zwłaszcza w infrastrukturze transportowej zauważono duże braki, których naprawa nie zawsze wymaga znaczących nakładów finansowych. Wielokrotnie wystarczy zapewnienie odpowiedniej informacji lub też przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na etapie planowania inwestycji miejskich w celu wyeliminowania tych problemów

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99755   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.130

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Zdrowie i style życia

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 maj 2022

Data dodania obiektu:

4 gru 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

109

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

117

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108012

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji