Object

Title: Władcze i niewładcze działania gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Władcze i niewładcze działania gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Alternative title:

The imperious and non imperious actions of the municipality as a criterion of the value-added taxation

Creator:

Nita, Adam

Subject and Keywords:

imperious and non imperious actions of the municipality   value-added tax  
władcze i niewładcze działania gminy   podatek od towarów i usług

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The article analyzes the imperious and non imperious actions of themunicipality as a criterion of the value-added taxation. The authoremphasizes that the separation of these two spheres of the municipality activities is important due to the regulations shaping the construction ofthe value added tax. Therefore, in the article theoretical and normativeconsiderations were based on the imperious and non imperious activitiesof the municipality, tax consequences of the dual nature of legal relationsof the municipality – aspect of the value-added tax, as well as inconsistencyof the EU and national legal regulations – manifestations and proposalsfor solving the problem  

W artykule podjęto analizę zagadnienia władczych i niewładczych działań gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarówi usług. Autor podkreśla, iż oddzielenie tych dwóch sfer działalnościgminy ma znaczenie z uwagi na przepisy kształtujące konstrukcję podatku od wartości dodanej. W artykule poddano zatem rozważaniom teoretyczne i normatywne podstawy dla władczych oraz niewładczych działań gminy, konsekwencje podatkowe dwoistej natury stosunków prawnych z udziałem gminy – aspekt podatku od towarów i usług, a także niespójność unijnej i krajowej regulacji prawnej – przejawy i propozycje rozwiązania problemu

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95961   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 47-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

239

Number of object content views in PDF format

245

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103256

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information