Object

Title: Historical narrative of Hayden White in research on the history of law ; Narratywizm historyczny Haydena White’a w badaniach nad historią prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historical narrative of Hayden White in research on the history of law  
Narratywizm historyczny Haydena White’a w badaniach nad historią prawa

Creator:

Gaczoł, Klaudia

ORCID:

0000-0002-2359-0459

Subject and Keywords:

Hayden White   historical narrativism   historical writing   history of law   methodology  
Hayden White   narratywizm historyczny   historia prawa   pisarstwo historyczne   metodologia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of the article is to try to answer the question whether narrative issues can be found in historical and legal research and – as a consequence – in the analysis of the current law. The starting point will be the theory of historical writing proposed by Hayden White. According to White, each historical manifesto is burdened with specific strategies of explanation, which the historian uses to interpret and explain past events. Historical discourse appears as a coherent history, which is built using ideology. Hayden White, just like Paul Ricoeur, is convinced that the foundation of such a constructed narrative is in fact metaphorical. The peculiarity of the methods used by historical and legal sciences lies in the fact that they combine two types of the methodological directives – the directives of historical sciences and the directives of legal sciences. Therefore, it is necessary to consider the ideological aspect of research, which inevitably distorts the result of the historian's work and, as a result, the dogmatics of law. In historical and legal research, however, we can identify the ideological aspect in the narrative, hidden at the presupposition level of the legal text. Thus, the impact of such a constructed history on the law-making procedures is not without significance, as can be seen in the ways of preserving historical memory in the generally applicable legal acts.  

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy można doszukać się wątków narratywizmu w badaniach historycznoprawnych i w konsekwencji – w analizie obecnie obowiązującego prawa. Punktem wyjścia będzie teoria pisarstwa historycznego w kształcie, jaki został zaproponowany przez Haydena White’a. Zdaniem White’a, każdy manifest historyczny obarczony jest określonymi strategiami eksplanacyjnymi, których historyk używa do interpretowania oraz wyjaśniania zdarzeń minionych. Dyskurs historyczny jawi się tu jako zorganizowane w spójną historię ideologiczne przetworzenie. Podobnie jak Paul Ricoeur, Hayden White jest przekonany, że fundament tak konstruowanej narracji jest w istocie rzeczy metaforyczny. Osobliwość metod, jakie są wykorzystywane przez nauki historycznoprawne, polega na tym, że w ich ramach dochodzi do połączenia dyrektyw metodologicznych dwóch rodzajów – dyrektyw nauk historycznych i dyrektyw nauk prawnych. Dlatego też konieczne jest uwzględnienie aspektu ideologicznego badań, który nieuchronnie zniekształca rezultat pracy historyka i w efekcie – dogmatyka prawa. W badaniach historycznoprawnych możemy go natomiast zidentyfikować w narracji, ukrytej na poziomie presupozycji tekstu prawnego. Tym samym nie bez znaczenia jest wpływ tak konstruowanej historii na procedury prawotwórcze, co widać w odniesieniu do sposobów utrwalania pamięci historycznej w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95735   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.87.110

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Klaudia Gaczoł

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

1 715

Number of object content views in PDF format

1898

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102892

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information