Object

Title: Podmiotowość prywatnoprawna. Wolność – racjonalność – odpowiedzialność

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmiotowość prywatnoprawna. Wolność – racjonalność – odpowiedzialność

Creator:

Kaczor, Jacek

Subject and Keywords:

subject   legal subjectivity   liberty   rationality   responsibility   autonomy   equity   paternalism   consumer   entrepreneur   homo oeconomicus   individualism   collectivism   liberalism   consumer society   information society   modernity   postmodernity   market  
podmiot administracji publicznej   podmiotowość prawna   wolność   racjonalność   odpowiedzialność   autonomia   równość   paternalizm   konsument   przedsiębiorca   homo oeconomicus   indywidualizm   kolektywizm   liberalizm   społeczeństwo konsumpcyjne   społeczeństwo informacyjne   nowoczesność   ponowoczesność   rynek

Abstract:

The book contains an analysis of the concept of subjectivity in private law, taking into account the historical variability of both the concept of subjectivity and its determinants. The author employed a research approach consisting in presenting the concept under consideration in groundbreaking moments for civil law, drawing attention to phenomena that show the current crisis of the notion of subjectivity formulated at the turn of the 19th and 20th centuries. Modern subjectivity was based, in my view, on the same assumptions as the entire modern social order. It was an element of an order based on the cooperation of rational individuals, while the subject was to be a rational individual, and therefore a predictable and disciplined individual. Of great importance was the role played by the ‘mythical’ context that was accompanied during this period by the introduction of a new vision of the subject to the law. This operation became an element of the process of introducing a new social order that also embraced the symbolic sphere. The replacement of the traditional-religious social order with a new one, based on the concept of instrumental reason, was accompanied by an act which the author describes as the ‘substitutions of myths’: old community myths were replaced by the myth of a rational individual, itself one of the manifestations of the myth of progress. The image of the subject formed in this way, built on the foundation of Enlightenment and liberal ideas, was of a foundational character, as it became the starting point for the modifications which it was next subjected to.  

Książka zawiera analizę pojęcia podmiotowości w prawie prywatnym, uwzględniającą historyczną zmienność zarówno samego pojęcia podmiotowości, jak i jego determinant. Autor dokonał wyboru podejścia badawczego, polegającego na przedstawieniu rozważanego pojęcia w przełomowych dla prawa cywilnego momentach, zwracając uwagę na zjawiska świadczące o aktualnym kryzysie ukształtowanego na przełomie XIX i XX stulecia pojęcia podmiotowości. Podmiotowość nowoczesna oparta była, zdaniem autora, na tych samych założeniach, co cały nowoczesny porządek społeczny. Była elementem ładu opartego na kooperacji racjonalnych jednostek, zaś podmiot miał być jednostką racjonalną, a przez to przewidywalną i zdyscyplinowaną. Duże znaczenie odegrał przy tym „mityczny” kontekst, jaki towarzyszył w tym okresie wprowadzaniu nowej wizji podmiotu do prawa. Zabieg ten stał się bowiem elementem procesu zaprowadzania nowego porządku społecznego, który objął także sferę symboliczną. Zastąpieniu tradycyjno-religijnego porządku społecznego nowym, opartym na koncepcji rozumu instrumentalnego, towarzyszyła operacja, którą autor określa mianem „podmiany mitów”: dawne mity wspólnotowe zastąpił mit racjonalnej jednostki, będący jedną z manifestacji mitu postępu. Ukształtowany w ten sposób obraz podmiotu, zbudowany na fundamencie oświeceniowych i liberalnych idei, miał charakter bazowy, stał się bowiem punktem wyjścia dla modyfikacji, jakim został następnie poddany.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wojciechowski, Bartosz. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94743   ISBN 978-83-66066-21-2

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Kaczor

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2022

In our library since:

Mar 7, 2019

Number of object content hits:

1 233

Number of object content views in PDF format

1721

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information