PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce

Creator:

Klimowicz Monika, Michalewska-Pawlak Małgorzata, Makarewicz-Marcinkiewicz Agnieszka, Moroń Dorota

Subject and Keywords:

inwestycje społeczne ; innowacje społeczne ; zmiana społeczna ; Dolny Śląsk ; prognozowanie przyszłości

Abstract:

Inwestycje społeczne mają na celu dostosowanie państw, społeczeństw, społeczności regionalnych i lokalnych, grup i jednostek do wyzwań wynikających ze zmieniającego się otoczenia gospodarczego, społecznego i kulturowego. O ile zmiany te niejednokrotnie mają charakter globalny, o tyle ich oddziaływanie można zaobserwować lokalnie, zatem skuteczna reakcja na ich wpływ wymaga innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki danej lokalizacji i charakterystyki adresatów działań inwestycyjnych. Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań będące efektem realizacji projektu Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wykonane w jego ramach analizy potwierdzają tezę, iż inwestycje społeczne mogą stanowić odpowiedź na przemiany społeczne i być wykorzystywane przez państwa i inne podmioty polityki społecznej jako innowacyjna metoda zarządzania zmianami społecznymi. Wyniki prezentowanych w monografii badań obrazują, w jaki sposób trendy ekonomiczne, społeczne, kulturowe, polityczne, środowiskowe, których siły napędowe mają swoje źródło zarówno w samym regionie, ale także poza Dolnym Śląskiem, wpływają na jakość życia, perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego czy sytuację społeczną mieszkańców tego regionu. Wskazują one także możliwe kierunki przeobrażeń w codziennym funkcjonowaniu społeczności regionalnej w perspektywie nadchodzących dziesięciu lat.Monografia naukowa współfinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, powstała na podstawie zastosowania metod badawczych odnoszących się do prognozowania przyszłości, przy zaangażowaniu badawczym zarówno naukowców, jak i studentów i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków społecznych, prawnych i ekonomicznych, decydentów politycznych, urzędników, naukowców i ekspertów zainteresowanych problematyką zarządzania rozwojem społecznym. Ponadto autorki wyrażają nadzieję, że książka trafi w ręce osób odpowiedzialnych w swojej codziennej aktywności zawodowej i społecznej za kreowanie warunków i procesów rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku.

Place of publishing:

Kraków ; Wrocław

Publisher:

Księgarnia Akademicka ; Samorząd Wojewódźtwa Dolnośląskiego ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2018

Resource Type:

książka

Identifier:

ISBN 978-83-7638-527-3 ; doi:10.12797./97883763852773

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.