Object

Title: Jakimi kryteriami powinien kierować się Trybunał Konstytucyjny przy ocenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej publicznej osoby prawnej?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jakimi kryteriami powinien kierować się Trybunał Konstytucyjny przy ocenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej publicznej osoby prawnej?

Alternative title:

What criteria shall be applicable by The Polish Constitutional Tribunal while considering a constitutional complaint of a public juridical person?

Creator:

Górka, Agnieszka   Grad, Paweł

Subject and Keywords:

Constitutional complaint   public legal persons   mixed company   historical criterion   proprietary criterion   functional criterion   The Polish Constitution   The Constitutional Tribunal of Poland   state-owned companies   companies of the National Treasury  
skarga konstytucyjna   publiczna osoba prawna   spółka mieszana   kryterium historyczne   kryterium majątkowe   kryterium funkcjonalne   Konstytucja RP   Trybunał Konstytucyjny   spółki z udziałem Skarbu Państwa

Abstract:

In the presence of lack of a specific methodology of proceeding while determining the legal nature of the complaining mixed legal entities by polish Constitutional Tribunal and on the basis of several judgements, we identified three criteria, the application of which may help to make conclusions about the public or private legal nature of such entities. After some general considerations, we started to characterize the historical criterion, focusing mainly on the origin of a given company and determining its original qualities. In the next step, we referred to the property criterion, which assumes the analysis of parts of the share capital of the companies and the determination their nature on this basis. The most extensive, the functional criterion concerns primarily the identification of the entity that benefits most from the company's operation, as well as indication who has the biggest impact on its functioning. In this part, we gave many examples, including organizational regulations, as well as the practices of actions taken by legal entities. The criteria indicated by us can form a final pattern for determining the legal nature of the complaining companies related to keeping the proper sequence of applying subsequent stages of the analysis  

W obliczu braku skrystalizowania konkretnej metodyki postępowania Trybunału Konstytucyjnego przy określaniu charakteru skarżących podmiotów mieszanych i na podstawie kilku przeanalizowanych orzeczeń, wyodrębniliśmy trzy kryteria, których zastosowanie może zbliżać do wniosków o ich publicznym lub prywatnym charakterze. Po pewnych ogólnych rozważaniach, przystąpiliśmy do charakteryzowania kryterium historycznego, skupiającego się głównie na pochodzeniu danej spółki i określeniu jej pierwotnych właściwości. W dalszej kolejności przywołaliśmy kryterium majątkowe, które zakłada analizę części kapitału zakładowego spółek i określenie ich charakteru na tej podstawie. Najbardziej rozbudowane kryterium funkcjonalne dotyczy przede wszystkim określenia podmiotu odnoszącego największe korzyści z działania spółki, a także wywierającego na jej funkcjonowanie najbardziej zdecydowany wpływ. W tym miejscu posługujemy się wieloma przykładami, między innymi z zakresu uregulowań organizacyjnych, a również praktyki działania podmiotów. Wskazane przez nas kryteria mogą tworzyć finalnie wzór określania charakteru skarżących, związany z zachowaniem odpowiedniej kolejności zastosowania kolejnych etapów analizy

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104508   ISBN 978-83-66066- (druk)   ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.149

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

138

Number of object content views in PDF format

157

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108804

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information