Object

Title: Liability in Outer Space: the Question of Admissibility ; Odpowiedzialność w przestrzeni kosmicznej: kwestia dopuszczalności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liability in Outer Space: the Question of Admissibility  
Odpowiedzialność w przestrzeni kosmicznej: kwestia dopuszczalności

Creator:

Radwan, Jakub

Subject and Keywords:

outer space   liability   damage   responsibility   space object   space debris   satellite   launching State   desuetude   international law   space law  
przestrzeń kosmiczna   odpowiedzialność   szkoda   obiekt kosmiczny   kosmiczne śmieci   satelita   państwo wypuszczające   desuetudo   prawo międzynarodowe   prawo kosmiczne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The number of artificial space objects has increased exponentially since the launch of Sputnik 1 in 1957. Geocentric orbits have been occupied not only by operational space devices but also by a significant population of space debris. Consequently, the congestion of outer space has reached unprecedented levels. However, the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects was elaborated on the premise that the likelihood of a collision between human-made space objects was virtually nil in outer space. Therefore, the convention stipulates that a launching State shall bear international liability for damage inflicted in outer space only provided that the fault is attributable to the State or the persons for whom the State is responsible. Interestingly, however, the spacefaring States have consistently abstained from resorting to the provisions of the convention notwithstanding the documented cases of loss of or damage to space objects in the aftermath of collisions. As a result, the convention could be deemed to have fallen into desuetude by virtue of prolonged non-enforcement. However, the analysis of the notion of desuetude in international law does not permit the conclusion that the convention shall be regarded as null and void. Conversely, such considerations as the lack of a definition of fault in outer space or the soft law character of the regulations pertaining to space debris mitigation and removal represent more plausible explanations for the absence of formal claims based on the convention. Accordingly, the prior passive conduct of States with respect to liability would not preclude future demands for compensation for damage sustained in outer space.  

Liczba sztucznych obiektów kosmicznych znacząco wzrosła od czasu wystrzelenia Sputnika 1 w 1957 r. Orbity okołoziemskie są zajmowane nie tylko przez czynne obiekty kosmiczne, ale także przez znaczną ilość kosmicznych śmieci. W konsekwencji zagęszczenie obiektów w przestrzeni kosmicznej osiągnęło bezprecedensowy poziom. Jednakże Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne została oparta na założeniu, że ryzyko zderzenia pomiędzy obiektami kosmicznymi wytworzonymi przez człowieka jest praktycznie zerowe w przestrzeni kosmicznej. Z tego powodu konwencja stanowi, że państwo wypuszczające odpowiada za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny w przestrzeni pozaziemskiej wyłącznie wówczas, gdy winę można przypisać państwu lub osobom, za które jest ono odpowiedzialne. Co jednak ciekawe, nie zważając na udokumentowane przypadki utraty lub uszkodzenia obiektów kosmicznych w następstwie kolizji, państwa prowadzące działalność kosmiczną dotychczas konsekwentnie powstrzymywały się od powoływania się na postanowienia konwencji. W rezultacie, w związku z długotrwałym niestosowaniem konwencji, mogłaby ona zostać uznana za wyłączoną z obrotu prawnego wskutek desuetudo. Jednakże analiza koncepcji desuetudo w prawie międzynarodowym nie uzasadnia wniosku, że konwencja utraciła moc prawną. Przeciwnie, inne czynniki takie jak niewypracowanie definicji winy w przestrzeni kosmicznej lub status miękkiego prawa, jaki posiadają regulacje dotyczące zapobiegania powstawaniu i usuwania kosmicznych śmieci, reprezentują bardziej prawdopodobne przyczyny braku oficjalnych roszczeń opartych na konwencji. Tym samym dotychczasowa bierna praktyka państw w stosunku do odpowiedzialności nie wyłącza możliwości wystąpienia z roszczeniami za przyszłe szkody wyrządzone w przestrzeni kosmicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92832   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.197.210

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Radwan

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

222

Number of object content views in PDF format

310

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information