Object

Title: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego

Creator:

Prus, Łukasz

Subject and Keywords:

European administrative law   administrative law of the European Union   Comparative Administrative Law   the influence of national law on EU law   common principles for legal tradition of member states   values of administrative law   legitimate expectations   legal certainty   rule of law   principle of non-retroactivity   principle of irrevocability of administrative acts   the self-binding of EU administrative bodies by administrative rules sensu stricto   administrative practice   gradations of defects of administrative acts  
europejskie prawo administracyjne   prawo administracyjne Unii Europejskiej   komparatystyka prawnicza   komparatystyczne prawo administracyjne   wpływ prawa krajowego na prawo UE   zasady wspólne dla tradycji prawnych państw członkowskich   wartości prawa administracyjnego   uzasadnione oczekiwania   pewność prawa   państwo prawa   rządy prawa   zasada niedziałania prawa wstecz   zasada nieodwołalności aktów administracyjnych   samozwiązanie przepisami administracyjnymi sensu stricto i działaniem w formach niewładczych   praktyka administracyjna   gradacja wad aktów administracyjnych UE

Abstract:

The protection of legitimate expectations is the superior principle of European administrative law which is, at the same time, one of the most controversial and ambiguous grounds of judicial review of EU administration activities. The book presents a comprehensive, critical and comparative analysis of this legal phenomenon. Monograph answers following questions: 1) why the law should protect legitimate expectations, 2) what is the content and normative structure of the principle of legitimate expectations, 3) under what circumstances individual expectations deserve legal protection, 4)what are the legal consequences of violating this principle. The book also describes the dependencies in which the principle of legitimate expectations remains, such as legal certainty, prohibition of law retroactivity, ne bis in idem, irrevocability of administrative acts, etc. Moreover, in publication can be found gradations of defects of administrative acts, criteria for balancing the individual and public interest and also comparative analysis of the impact of national legal traditions on European administrative law. The book provides a clear model of protection of legitimate expectations in European administrative law, which has a significant practical dimension in the field of protection of Polish entrepreneurs operating on the EU market. The publication is addressed to representatives of science, as well as judges, lawyers and public administration employees applying EU law.  

Ochrona uzasadnionych oczekiwań jest nadrzędną zasadą europejskiego prawa administracyjnego, która jednocześnie jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i niejednoznacznych podstaw kontroli sądowej działalności administracji UE. W książce przedstawiono kompleksową, krytyczną i porównawczą analizę tego zjawiska prawnego. Praca odpowiada na pytania: 1) dlaczego prawo powinno chronić uzasadnione oczekiwania, 2) jaka jest treść i struktura normatywna zasady uzasadnionych oczekiwań, 3) w jakich okolicznościach oczekiwania jednostki zasługują na ochronę prawną, 4) jakie są skutki prawne naruszenia tej zasady. W książce opisano także zależnościach w jakich pozostaje zasada uzasadnionych oczekiwań z innymi zasadami, takimi jak pewność prawa, zakaz retroakcji prawa, ne bis in idem, trwałości aktów administracyjnych itd. Ponadto w monografii można odnaleźć gradację wad aktów administracyjnych UE, kryteria pozwalające zrównoważyć interes indywidualny i publiczny, a także komparatystyczną analizę wpływów krajowych tradycji prawnych na europejskie prawo administracyjne. Książka dostarcza czytelny model ochrony uzasadnionych oczekiwań w europejskim prawie administracyjnym, co ma istotny wymiar praktyczny w dziedzinie ochrony polskich przedsiębiorców działających na rynku UE. Publikacja jest skierowana dla przedstawicieli nauki, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, i pracowników administracji publicznej stosujących prawo UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Dąbek, Dorota. Rec.   Kiczka, Karol. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89410   ISBN 978-83-65431-91-2

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 109)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Prus

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 23, 2022

In our library since:

Mar 6, 2018

Number of object content hits:

3 744

Number of object content views in PDF format

5836

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information