Object

Title: Remedies against administrative enforcement – comments with reference to the amendment of the Act on the Enforcement Proceedings in Administration ; Środki obrony przed egzekucją administracyjną – uwagi na tle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Remedies against administrative enforcement – comments with reference to the amendment of the Act on the Enforcement Proceedings in Administration  
Środki obrony przed egzekucją administracyjną – uwagi na tle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Creator:

Sobieralski, Krzysztof

Subject and Keywords:

verification of decision   the indebted   complaint against enforcement proceedings   amendment   defence against enforcement   allegation   remedies   public-law duty   administrative court   administrative enforcement   creditor   enforcement authority  
weryfikacja decyzji   środki prawne   egzekucja administracyjna   sąd administracyjny   organ egzekucyjny   wierzyciel   zarzut   skarga na czynności egzekucyjne   obrona przed egzekucją   nowelizacja   zobowiązany

Abstract:

The aim of this paper is to classify remedies against administrative enforcement. Legal science differentiates between means of appeal against enforcement proceedings performed in administrative procedure and those performed in judicial procedure. When discussing protection from administrative enforcement it is vital to distinguish between means of defence on the substance, which aim at fighting with the validity or admissibility of administrative enforcement, and means of formal defence aiming at the provision of legitimate conduct of the enforcement procedure. In this paper the author assumes that both substantial and formal remedies against enforcement may be undertaken in administrative and judicial procedures. Distinguishing remedies on the substance against administrative enforcement is crucial from the point of view of protecting rights of the individual from public administrative authorities’ imperious intervention, as well as due to the need to protect the objective legal system in the country. For these remedies refer to the existence and enforceability of the monetary and non-monetary public-law duty, which is the basic subject of administrative enforcement proceedings, even though it is located externally to them. In the paper it has been emphasized that the amendments to the Act on the Enforcement Proceedings in Administration carried out between 2013 and 2016 have attempted to regulate in a more complex way legal consequences of the indebted taking advantage of all formal and substantial remedies against administrative proceedings. In the paper the legal analysis methodology was used.  

Celem opracowania jest klasyfikacja środków obrony prawnej przed egzekucją administracyjną. W nauce wyróżnia się środki prawne przeciwko postępowaniu egzekucyjnemu przysługujące na drodze administracyjnej oraz środki przysługujące na drodze sądowej. Z punktu widzenia ochrony przed egzekucją administracyjną szczególnego znaczenia nabiera rozróżnienie między środkami obrony merytorycznej, których celem jest zwalczanie zasadności lub dopuszczalności egzekucji oraz środkami obrony formalnej, których celem jest zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu egzekucji. W artykule przyjęto założenie, że materialne i formalne środki obrony przed egzekucją mogą być podejmowane zarówno na drodze administracyjnej, jak i na drodze sądowej. Wyróżnienie materialnych środków obrony przed egzekucją ma bardzo istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony praw jednostki przed władczą ingerencją organów administracji publicznej, jak i ze względu na potrzebę ochrony obiektywnego porządku prawnego. Te środki obrony odnoszą się bowiem do istnienia i wymagalności (wykonalności) obowiązku publicznoprawnego o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, który jest wszak zasadniczym przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji, chociaż umiejscowionym poza nim. Podkreślono, że zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonane w latach 2013–2016 stanowią próbę bardziej kompleksowej regulacji ustawowej konsekwencji prawnych wykorzystania przez zobowiązanego formalnych i materialnych środków obrony przed egzekucją administracyjną. W artykule wykorzystano metodę analitycznoprawną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79113   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Sobieralski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 854

Number of object content views in PDF format

2613

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information