Object

Title: Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change?

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Załuski, Jacek   Kuncewicz, Dariusz   Lachowicz-Tabaczek, Kinga

Subject and Keywords:

behaviour change   impulsive motivation   insight   narrative motivation   goal-oriented motivation  
zmiana zachowania   wgląd   motywacja celowa i impulsywna   motywacja narracyjna

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

The purpose of this review was to come closer to answering the question why insight gained in psychotherapy does not necessarily lead to a change in patient’s behaviour. The review of literature on the subject of insight allowed us to distinguish two types of insight: “more intellectual than emotional” (I-e) and “more emotional than intellectual” (E-i). In addition, we differentiated E-i insight with a component of negative emotions (aversive) and with a component of positive emotions (corrective). We assumed that each type of insight would motivate the patient to change their behaviour in a different way. The I-e insight makes it easier for the patient to achieve concrete adaptive goals, the E-i aversive insight discourages them from attaining maladaptive goals, while the E-i corrective insight encourages them to form and follow adaptive goals. We also analysed the influence on behaviour change of some other factors, co-occurring with insight: the therapeutic relationship, the actions of the patient and his narrative motivation. Insight does not always lead to a change in behaviour because: 1) the type of the insight does not match the type of patient’s motivation; 2) insight occurs in the context of a weak therapeutic relationship or is not reinforced by the patient’s actions; 3) insight is not a key factor of change, but rather its effect or indicator.  

Celem opracowania było zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wgląd uzyskiwany podczas psychoterapii nie zawsze prowadzi do zmiany zachowania pacjenta. Eksploracja literatury na temat wglądu w psychoterapii pozwoliła wyodrębnić wgląd „raczej intelektualny, niż emocjonalny” (I-e) oraz „raczej emocjonalny, niż intelektualny” (E-i). Dodatkowo wyróżniliśmy wgląd E-i z komponentą emocji negatywnych (awersyjny) oraz z komponentą emocji pozytywnych (korektywny). Uzasadniliśmy, że każdy rodzaj wglądu w inny sposób motywuje pacjenta do zmiany zachowania. Wgląd I-e ułatwia pacjentowi realizację wyraźnych celów adaptacyjnych, wgląd E-i awersyjny zniechęca do realizacji celów nieadaptacyjnych, natomiast wgląd E-i korektywny zachęca do przyjęcia i realizacji celów adaptacyjnych. Poddaliśmy też analizie wpływ niektórych, współwystępujących z wglądem, uwarunkowań zmiany zachowania: relacji terapeutycznej, działań pacjenta oraz jego motywacji narracyjnej. Wgląd nie zawsze prowadzi do zmiany zachowania dlatego, że: 1) typ wglądu jest niedostosowany do typu motywacji pacjenta, 2) wgląd pojawia się w kontekście zbyt słabej relacji terapeutycznej lub nie jest wzmocniony działaniem pacjenta, 3) wgląd nie jest kluczowym czynnikiem zmiany, tylko jej efektem bądź wskaźnikiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64658   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dariusz Kuncewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Jacek Załuski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 19, 2015

Number of object content hits:

281

Number of object content views in PDF format

350

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65963

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information