Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka implementacji dyrektywy MiFID w aspek-cie jej skutku bezpośredniego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich

Creator:

Tyniewicki, Marcin

Subject and Keywords:

akty wykonawcze i delegowane ; implementacja i transpozycja dyrektywy ; zasada bezpośredniegoskutku prawa unijnego ; bezpośrednie stosowanie dyrektyw ; doktryna odpowiedzialności odszkodowawczej ; wertykalny i horyzontalny skutek dyrektyw

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

W niniejszym artykule autor podejmuje wybrane prawne aspekty odnoszące się do stosowania dyrektywy MiFID. Przedstawiane są problemy dotyczące obowiązków implementacyjnych tej dyrektywy ciążących na państwach członkowskich. Skutki uchybień w tym zakresie są tak istotne, powstaje bowiem wówczas możliwość bezpośredniego wywodzenia skutków prawnych na podstawie przepisów dyrektywy przez jednostki oraz prawo do dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej od państwa członkowskiego. Uprawnienia te nie mają jednak charakteru bezwzględnego, a są uwarunkowane zaistnieniem określonych przesłanek, co również jest przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus ; Nieborak, Tomasz Rec.

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm