Object

Title: Prognoza kryminologiczna w polityce karania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prognoza kryminologiczna w polityce karania

Alternative title:

Criminological forecast in punishment policy

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 63, 2022

Creator:

Wiciński, Grzegorz

ORCID:

0000-0001-7790-5527

Subject and Keywords:

punishment policy   criminological forecast   criminal law   executive criminal law   penitentiary law   the principle of individualisation   goals of punishment   rehabilitation   social readaptation (reintegration)   retributivism   utilitarianism   types and kinds of prisons   deprivation of liberty   restriction of liberty   probation measures   recidivism  
polityka karania   prognoza kryminologiczna   prawo karne   prawo karne wykonawcze   prawo penitencjarne   zasada indywidualizacji   cele kary   resocjalizacja   readaptacja społeczna (reintegracja)   retrybutywizm   utylitaryzm   typy i rodzaje zakładów karnych   kara pozbawienia wolności   kara ograniczenia wolności   środki probacyjne   recydywa

Abstract:

Punishing perpetrators of crimes takes place in two stages. The first is the procedure leading to a court judgment in a specific case (jurisdictional proceedings) and the second relates to the execution of a final ruling (enforcement proceedings). In terms of the procedural as well as the content-related aspects, both types of proceedings are based onthe provisions of the Penal Code and the Executive Penal Code. In the light of these provisions, the primary purpose of punishment is social readaptation of the perpetrator (reintegration). Such legal regulations prove the coherence of normative solutions inthe area of criminal law in the broad sense.There are close relations between criminal law and the policy regarding the execution of penalties, in which the legal norm on the one hand reflects the assumptions of the criminal policy, and on the other — serves its implementation. Punishing perpetrators is a prospective action (with a view to the future), which by nature presupposes the need for individual criminological forecasting in terms of selecting the means and methods of impact as well as the future behavior of the perpetrator. Therefore, criminological forecasting must also be convergent and complementary in the area of punishment policy, which in turn confirms the thesis about systemic coherence of law and punishment policy.  

Karanie sprawców przestępstw odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest procedura, która prowadzi do wydania przez sąd wyroku w konkretnej sprawie (postepowanie jurysdykcyjne), drugi natomiast wiąże się z wykonaniem prawomocnego orzeczenia (postępowanie wykonawcze). W wymiarze zarówno proceduralnym, jak i merytorycznym oba rodzaje postępowań oparte są na przepisach kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. W ich świetle podstawowym celem karania jest readaptacja społeczna sprawcy (reintegracja). Takie regulacje prawne świadczą o spójności rozwiązań normatywnych w obszarze prawa karnego sensu largo. Pomiędzy prawem karnym a polityką wykonania kar zachodzą bliskie relacje, w których norma prawna z jednej strony odzwierciedla założenia polityki kryminalnej, a z drugiej — służy jej realizacji. Karanie sprawców jest działaniem prospektywnym (z myślą o przyszłości), co z natury rzeczy zakłada konieczność indywidualnego prognozowania kryminologicznego w zakresie doboru środków i metod oddziaływania oraz przyszłego zachowania się sprawcy. Prognozowanie kryminologiczne również musi być zatem zbieżne i komplementarne w obszarze polityki karania, co z kolei potwierdza tezę o spójności systemowej prawa i polityki karania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136444   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.63.5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4108

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Feb 10, 2023

Number of object content hits:

47

Number of object content views in PDF format

50

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146288

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prognoza kryminologiczna w polityce karania May 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information