Object

Title: Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych

Alternative title:

The theoretical and practical implications of the confinement of senior inmates in penitentiary institutions

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 62, 2022

Creator:

Major, Eliza

ORCID:

0000-0001-7889-9237

Subject and Keywords:

senior inmates   individualisation of detention conditions   age criterion of inmates   resocialisation of seniors   penitentiary work with convicted seniors  
więźniowie w wieku senioralnym   indywidualizacja warunków odbywania kary pozbawienia wolności   kryterium wieku osadzonych   resocjalizacja seniorów   praca penitencjarna ze skazanymi seniorami

Abstract:

The number of elderly people in Polish society has been growing from year to year. Along with it, the population of people over 60 sentenced to imprisonment is also on the rise. At the same time, there are no statutory regulations in the Polish legal system that would apply to the conditions and rules of serving a sentence by people of senior age. The situation of elderly inmates in Polish prisons should be considered from the perspective of issues such as living conditions in penitentiary units, proper healthcare and nutrition. The process of aging of the society and the related increase in the number of elderly people in Polish prisons will certainly require changes in the penitentiary policy and legal provisions in relation to this category of prisoners. The Prison Service is also facing the challenge of adjusting resocialising treatment to the capabilities of seniors. The inevitable and progressive biological, psychological, and social changes linked to aging justify the basis for developing a different way of executing a sentence on senior prisoners, taking into account the appropriate conditions for serving this sentence as well as the need to train the prison staff working with this category of convicts. The article is an attempt to draw attention to the problem outlined and to signal solutions which could bring the expected results.  

W polskim społeczeństwie z roku na rok następuje znaczny wzrost liczby osób starszych. Wraz z nim zwiększa się również populacja osób powyżej 60 roku życia skazanych na karę pozbawienia wolności. Jednocześnie w polskim systemie prawnym nie ma regulacji ustawowych, które odnosiłyby się do warunków i zasad odbywania kary przez osoby w wieku senioralnym. Przez pryzmat kwestii takich jak warunki bytowe w jednostkach penitencjarnych, właściwa opieka zdrowotna czy prawidłowe żywienie należy postrzegać sytuację osadzonych w podeszłym wieku przebywających w zakładach karnych w Polsce. Proces starzenia się społeczeństwa i związanego z nim wzrostu liczebności osób starszych w polskich zakładach karnych będzie z pewnością wymagał zmian polityki penitencjarnej i przepisów prawnych w odniesieniu do tej kategorii więźniów. Służba Więzienna stoi też przed wyzwaniem w zakresie dostosowywania oddziaływań resocjalizacyjnych do możliwości seniorów. Nieuchronne i postępujące zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne starzenia się uzasadniają podstawę wypracowania odmiennego sposobu wykonywania kary wobec więźniów seniorów z uwzględnieniem odpowiednich warunków do odbywania kary i przy uwzględnieniu konieczności przeszkolenia kadry funkcjonariuszy pracujących z tą kategorią skazanych. Artykuł jest podjęciem próby zwrócenia uwagi na zarysowany problem oraz zasygnalizowania takich rozwiązań, które mogłyby przynieść oczekiwane efekty.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136436   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.62.4

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4107

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 10, 2023

Number of object content hits:

65

Number of object content views in PDF format

68

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146242

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information