Object

Title: Horyzontalny wymiar zasady subsydiarności — uwagi w kontekście koncepcji decentralizacji i samorządu terytorialnego Tadeusza Bigi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Horyzontalny wymiar zasady subsydiarności — uwagi w kontekście koncepcji decentralizacji i samorządu terytorialnego Tadeusza Bigi

Alternative title:

Horizontal Dimension of Subsidiarity: Comments in the Context of Tadeusz Bigo’s Concept of Decentralization and Local Government

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Creator:

Wacinkiewicz, Daniel

ORCID:

0000-0002-5048-9866

Subject and Keywords:

subsidiarity   horizontal subsidiarity   decentralization   local government  
subsydiarność   subsydiarność horyzontalna   decentralizacja   samorząd terytorialny

Abstract:

A look at the subject matter of the subsidiarity principle through the prism of the research conducted by Professor Bigo on public law relationships as well as its results excellently expresses the coupling that occurs between the decentralisation and subsidiarity principles. These principles complement each other perfectly, pointing to a specific manner of exercising authority — based on the understanding of the public role citizens and institutions created by them may and should play in public life; authority which is able to share public tasks with private entities (citizens, their groupings or organizations established by them) and supports initiatives. Now, apart from the vertical set-up, the horizontal dimension of the subsidiarity principle is attributed with increasing importance. Its essence is to ensure such a way of performing public tasks that they are implemented to the greatest degree possible by civil society measures. Public authorities, including local government units, act in such a model as intermediaries between the citizens and the state. This means that a certain “division of labour” between the public and civil sectors must be created.  

Spojrzenie przez pryzmat wyników badań prof. Tadeusza Bigi na temat związków publicznoprawnych na problematykę zasady pomocniczości doskonale obrazuje sprzężenie, w jakim pozostają zasady decentralizacji i subsydiarności. Zasady te znakomicie się uzupełniają, wskazując na określony sposób sprawowania władzy — opartej na zrozumieniu publicznej roli, jaką mogą i powinni odgrywać w życiu publicznym obywatele i tworzone przez nich instytucje; władzy zdolnej do dzielenia się zadaniami publicznymi z podmiotami prywatnymi (obywatelami, ich grupami, wspólnotami, tworzonymi przez nich organizacjami) i wspierającej ich inicjatywy. Współcześnie obok wymiaru wertykalnego coraz istotniejszą rolę odgrywa również horyzontalny wymiar zasady subsydiarności. Jego istotą jest zapewnienie takiego sposobu wykonywania zadań publicznych, by w jak największym stopniu były one realizowane przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, stanowią w takim modelu struktury pośredniczące pomiędzy obywatelami a państwem. Wymaga to stworzenia swoistego „podziału pracy” między sektorem publicznym a obywatelskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136378   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.31

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2023

In our library since:

Feb 3, 2023

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146200

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information