PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń imigrantów z Hiszpanii mieszkających w Polsce

Creator:

Matyja, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-5680-5092

Subject and Keywords:

kultura   komunikacja   Polska   Hiszpania   imigracja

Abstract:

Tematem przygotowanej rozprawy doktorskiej były kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń Hiszpanów, którzy emigrowali do Polski. W centrum zainteresowania badawczego znaleźli się Hiszpanie jako nowa grupa cudzoziemców mieszkających w Polsce. Głównym celem badawczym było zidentyfikowanie czynników kulturowych, które w największym stopniu determinują przebieg kontaktów polsko-hiszpańskich, a następnie prześledzenie ich wpływu na adaptację tej grupy imigrantów do życia w społeczeństwie polskim. Cele poboczne dotyczyły, po pierwsze, określenia wpływu hiszpańskich stereotypów na temat Polaków na podjęcie decyzji o kierunku emigracji oraz na recepcję nowego otoczenia kulturowego, a także przeanalizowania procesu ich aktualizacji podczas pobytu w Polsce. Za istotne uznano także rozważenie, czy istnieje zależność między adaptacją Hiszpanów do życia w Polsce a polskimi przekonaniami na temat Hiszpanii. Po drugie jako cel obrano ogólne scharakteryzowanie Hiszpanów jako nowej grupy imigranckiej w Polsce m.in. poprzez nakreślenie jej profilu socjodemograficznego, zidentyfikowanie motywów migracji oraz opis sposobu funkcjonowania na rynku pracy.

Table of contents:

Wstęp 1 CZĘŚĆ I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – WPROWADZENIE 7 1. Komunikacja międzykulturowa – charakterystyka dyscypliny 9 2. Komparatystyka kultur – wybór teorii i metod 32 3. Historyczne relacje polsko-hiszpańskie. Kształtowanie wzajemnych wyobrażeń 69 4. Komunikacja polsko-hiszpańska – stan badań 111 CZĘŚĆ III KOMUNIKACJA POLSKO-HISZPAŃSKA W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ 135 5. Metodologia badań własnych 137 6. Najnowsza migracja z Hiszpanii do Polski jako nowy etap relacji polsko-hiszpańskich 149 7. Komunikacja w wymiarze powściągliwości i emocjonalności 169 8. Stosunki interpersonalne w wymiarze kolektywizmu oraz indywidualizmu 207 9. Zachowania chronemiczne – wymiar monochroniczności i polichroniczności 257 10. Stosunek do nierówności – wymiar dystansu władzy 273 11. Społeczna rola kobiety i mężczyzny w wymiarze egalitaryzmu płci 301 12. Stereotypy, paralele i inne czynniki warunkujące komunikację polsko-hiszpańską 349 Wnioski 359 Zakończenie i dyskusja 377 Aneks 381 Bibliografia 383 Podziękowania 403 Streszczenie w języku polskim 404 Streszczenie w języku angielskim 406

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Contributor:

Surynt, Izabela. Promotor

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozprawa doktorska   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

3,12 MB

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Matyja   Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

AK