Object

Title: Z problematyki podmiotów prawa cywilnego i praw podmiotowych prywatnych obywateli polskich w Generalnym Gubernatorstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z problematyki podmiotów prawa cywilnego i praw podmiotowych prywatnych obywateli polskich w Generalnym Gubernatorstwie

Alternative title:

On the issues of civil law entities and subjective rights of private Polish citizens in the General Government

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

The General Government   civil law   national status   racial status   violation of the principle of equality in law   violation of the autonomy of the will of a subject of private law   discrimination against the Jewish population as subjects of private law  
Generalne Gubernatorstwo   prawo cywilne   status narodowy   status rasowy   naruszenie zasady równości wobec prawa   naruszenie autonomii woli podmiotu prawa prywatnego   dyskryminacja ludności żydowskiej jako podmiotów prawa prywatnego

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The article deals with the issues of civil law entities and private rights of Polish citizens in the General Government (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete), existing from 1939 to 1945. Having outlined the concept and reality of the General Government as a Reststaat, the author shows that the separate legal situation of the individual national groups (their national status, racial status) living in the General Government, in violation of the principle of equality in law, has affected many civil law relationships. The following issues are analyzed successively: the right to marry and have sexual relations, violation of the autonomy of the will regarding the right to work, limitations of the autonomy of the will of the subject of the law and the legal position in the professional sphere, and finally, discrimination against the Jewish population as subjects of private law. The author proves that the Polish legislation was applied to the Polish population in the scope of civil law that is of interest to us here, but it was significantly changed or repealed by the legislation of the General Government. Since the individuality of the person has become an essential element of private law, the sphere in which the subject of the law has freely regulated legal situations created by acts of his or her own will has become increasingly narrowed. Furthermore, even more specifically, the sphere of private individuals’ legal rights, traditionally protected by civil law, has been diminishing. The effect of national and racial discrimination against Poles was inextricably linked to the aspect of economic exploitation, which was fundamental for the interests of the Third Reich. From the very beginning, however, the occupier’s primary goal in relation to the Jewish population was to deprive Jews of their personal dignity, to stigmatize them, humiliate them, break their will to resist, force them to be obedient, economically exploit them, ”destroy them by work”, and finally exterminate the entire nation.  
Artykuł dotyczy zagadnień z zakresu problematyki podmiotów prawa cywilnego i praw podmiotowych prywatnych obywateli polskich w Generalnym Gubernatorstwie (Generalgovernment für die besetzten polnischen Gebiete), istniejącym w latach 1939–1945.Po ogólnym nakreśleniu koncepcji i rzeczywistości Generalnego Gubernatorstwa jako Reststaatu autor wykazuje, że odrębna sytuacja prawna poszczególnych grup narodowościowych (status narodowy, status rasowy) zamieszkujących w Generalnym Gubernatorstwie, naruszająca zasadę równości wobec prawa, wpływała na wiele stosunków cywilnoprawnych. Analizie kolejno zostają poddane takie kwestie, jak: prawo do wstępowania w związki małżeńskie oraz utrzymywania stosunków seksualnych, naruszenie autonomii woli w zakresie prawa do świadczenia pracy, ograniczenia autonomii woli podmiotu prawa i pozycji prawnej w obrocie profesjonalnym, a wreszcie dyskryminacja ludności żydowskiej jako podmiotów prawa prywatnego.Autor dowodzi, że w odniesieniu do ludności polskiej, w interesującym nas tu zakresie prawa cywilnego, co prawda przed sądami polskimi stosowano polskie ustawodawstwo, jednak zostało ono w istotny sposób zmienione bądź uchylone przez ustawodawstwo Generalnego Gubernatorstwa. Ponieważ autonomia jednostki przestała być zasadniczym elementem prawa prywatnego, to tym samym nie tylko coraz wyraźniej zawężała się sfera, w której podmiot prawa swobodnie regulował sytuacje prawne stworzone aktami swojej woli, lecz także, a nawet w szczególności, zmniejszała się sfera tradycyjnie chronionych przez prawo cywilne praw podmiotowych prywatnych jednostek. Efekt dyskryminacji narodowościowej i rasowej Polaków łączył się tu nierozerwalnie z fundamentalnym dla interesów Trzeciej Rzeszy aspektem wyzysku ekonomicznego. W stosunku do ludności żydowskiej natomiast od samego początku zasadniczym celem okupanta było pozbawienie Żydów godności osobistej, ich stygmatyzacja, upokorzenie, pozbawienie woli oporu i zmuszenie do posłuszeństwa eksploatacja ekonomiczna, „wyniszczenie przez pracę”, a ostatecznie eksterminacja całego narodu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131145

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 71-118

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2021

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information