Object

Title: Donosicielstwo w postępowaniach przed Sondergericht Kattowitz (1939–1945)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Donosicielstwo w postępowaniach przed Sondergericht Kattowitz (1939–1945)

Alternative title:

Denunciation in procedures before the Special Court in Katowice (1939–1945)

Creator:

Graczyk, Konrad

ORCID:

0000-0002-0991-2036

Subject and Keywords:

denunciation   Third Reich   occupational activity   Upper Silesia   special court  
denuncjacja   III Rzesza   okupacja   Górny Śląsk   sąd specjalny

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The study was devoted to the issue of reporting in criminal proceedings conducted by the Sondergericht Kattowitz, i.e., the Special Court in Katowice. The Sondergericht was a German criminal court operating in Upper Silesia incorporated into the Reich during World War II. The study attempts to answer questions about the nature and extent of reporting in criminal proceedings before the title special court, as well as the motivations of denunciators. The study adopts the understanding of denunciations as a report on someone for personal, low motives, and characterizes its scope and size during the Third Reich. Using the statistical method, the basis for initiating the proceedings selected on the basis of proportionality constituted 10% of the total legacy of Sondergericht Kattowitz (240 cases out of 2394 were examined) were analyzed. Reports constituted the basis for initiating 20% of proceedings. This percentage is lower than in the case of other special courts, which resulted from the predominance of criminal acts among the cases heard by the Sondergericht Kattowitz. Reports in the overwhelming majority of cases were personal, and less frequently anonymous. 64% of reports concerned acts of a political nature (usually so-called anti-state statements), 27.5% — criminal, and 8.5% — economic. Then, the focus was on the analysis of identified denunciations. As far as possible, attempts were made to characterize their authors and the circumstances of their preparation. The principles and attempts to bring criminal denunciators to criminal liability were also discussed. As a result of the circumstances of individual cases and evidentiary difficulties, no alleged denunciator during the occupation was sentenced in any of the identified cases.  

Artykuł poświęcono zagadnieniu donosicielstwa w postępowaniach karnych prowadzonych przez Sondergericht Kattowitz, czyli Sąd Specjalny w Katowicach. Sondergericht był niemieckim sądem karnym działającym na wcielonym do Rzeszy Górnym Śląsku podczas II wojny światowej. Opracowanie stara się odpowiedzieć na pytania o charakter i rozmiary donosicielstwa w postępowaniach karnych prowadzonych przed tytułowym sądem specjalnym, a także motywacje denuncjatorów. W tekście przyjęto rozumienie donosicielstwa jako doniesienie na kogoś z osobistych, niskich pobudek oraz scharakteryzowano jego zakres i rozmiary w okresie III Rzeszy. Korzystając z metody statystycznej przeanalizowano podstawę wszczęcia w wybranych na zasadzie proporcjonalności postępowaniach stanowiących 10% ogółu spuścizny Sondergericht Kattowitz (przebadano 240 spraw na 2394 zachowane). Donosy stanowiły podstawę wszczęcia w 20% postępowań. Odsetek ten jest niższy niż w przypadku innych sądów specjalnych, co wynikało z przewagi czynów o charakterze kryminalnym wśród spraw rozpoznanych przez Sondergericht Kattowitz. Donosy w przeważającej większości przypadków miały charakter imienny, znacznie rzadziej anonimowy; 64% donosów dotyczyło czynów o charakterze politycznym (przeważnie tak zwanych wy-powiedzi antypaństwowych), 27,5% — kryminalnym, a 8,5% — gospodarczym. Następnie skupiono się na analizie zidentyfikowanych donosów. W miarę możliwości starano się scharakteryzować ich autorów oraz okoliczności ich sporządzenia. Omówiono również zasady i próby powojennego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej denuncjatorów. Wskutek uwarunkowań poszczególnych spraw i trudności dowodowych w żadnym ze zidentyfikowanych przypadków nie doszło do skaza-nia rzekomego denuncjatora z okresu okupacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128589   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 153-175

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139298

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information