Object

Title: Prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec

Alternative title:

Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Poland and in the Basic Law of the Federal Republic of Germany

Creator:

Kundera, Weronika

ORCID:

0000-0003-0949-6930

Subject and Keywords:

the Constitution of the Republic of Poland   the Basic Law of the Federal Republic of Germany   fundamental rights   obligations of citizens towards the state  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec   prawa podstawowe   obowiązki obywateli wobec państwa

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The purpose of the article is to compare regulations regarding fundamental rights in the Polish Constitution and the Basic Law of the Federal Republic of Germany. Human rights are natural, innate and unchanged rights that everyone can demand to be respected by the society in which they live. The Constitution of the Republic of Poland devotes 45 articles to them, while the German one 19. The differences in numbers are the result of the fact that the German Constitution of 1949 was only valid until the unification of Germany, and therefore limited rights of the individual in a limited way. The Polish Constitution, adopted in 1997, took over some of the solutions from the German Basic Law, including fully incorporated the article on the issue of human dignity. As a later one, it contains new laws that were omitted from the German Constitution, including the right to protection of personal data, prohibition of medical experiments, without voluntary consent, consumer protection. The German Constitution does not devote any of its articles to the protection of national minorities. It also did not guarantee that the war crimes and crimes against humanity would not be time-barred or that safe and hygienic working conditions would be provided. Some fundamental rights, although appearing in both Constitutions, have been regulated differently, e.g. children's rights. Unification of fundamental rights is guaranteed, however, by international agreements signed by both countries, including Universal Declaration of Human Rights of 1948. Although the Basic Law of Germany narrows the fundamental rights of the individual to the constitution of the Republic of Poland, German law is one of those legal systems that has the greatest impact on shaping legislation in other countries.  

Celem artykułu jest porównanie regulacji dotyczących praw podstawowych w Konstytucji Polskiej i w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec. Prawa człowieka są to naturalne, wrodzone i niezmieniane prawa, których respektowania może domagać się każdy od społeczeństwa, w którym żyje. Konstytucja RP poświęca im 45 artykułów, natomiast niemiecka 19. Różnice w liczbie są skutkiem tego, że Konstytucja RFN z 1949 r. miała obowiązywać tylko do czasu zjednoczenia Niemiec i dlatego w ograniczony sposób unormowano w niej prawa jednostki. Uchwalona w 1997 r. Konstytucja Polska, przejęła część rozwiązań z Niemieckiej Ustawy Zasadniczej m.in. w całości inkorporowała artykuł dotyczący kwestii godności ludzkiej. Jako późniejsza, zawiera nowe prawa, które zostały pominięte w Konstytucji Niemieckiej m.in. prawo do ochrony danych osobowych, zakaz eksperymentów medycznych, bez dobrowolnie wyrażonej zgody, ochronę konsumentów. Niemiecka Konstytucja żadnego ze swych artykułów nie poświęca kwestii ochrony mniejszości narodowych. Nie zagwarantowała nieprzedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Część praw podstawowych, pomimo, iż pojawia się w obu Konstytucjach, została uregulowana w odmienny sposób np. prawa dziecka. Ujednolicenie praw podstawowych gwarantują podpisane przez oba państwa umowy międzynarodowe m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Chociaż Ustawa Zasadnicza Niemiec węziej niż Konstytucja RP ujmuje prawa podstawowe jednostki, to prawo niemieckie jest jednym z tych ustrojów prawnych, które w największym stopniu wywiera wpływ na kształtowanie się ustawodawstwa w innych krajach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128433   doi:10.34616/139089       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 170-209

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 4, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

359

Number of object content views in PDF format

364

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information