Object

Title: Massive involvement as a characteristic feature of corruptionin Ukraine ; Masovìst′ âk harakterna oznaka korupcїї v Ukraїnì

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Massive involvement as a characteristic feature of corruptionin Ukraine  
Masovìst′ âk harakterna oznaka korupcїї v Ukraїnì

Alternative title:

Masowość jako cecha charakterystyczna korupcji na Ukrainie

Creator:

Trepak, Vìktor

ORCID:

0000-0002-0906-5439

Subject and Keywords:

massive involvement   massive involvement in corrupt criminality   acceptable level of corruption   corruption control strategy  
korupcja   masowość korupcji   przestępczość korupcyjna   dopuszczalny poziom korupcji   strategia zwalczania korupcji

Description:

Tekst w jęz. ukr., streszcz. w jęz. pol. i ang.

Abstract:

This article is devoted to the current, but insufficiently examined as for today issue of clarification of the nature and prerequisites of massive involvement in corruption in Ukraine. In order to discover the issues under discussion the attention in the article is drawn to the fact that corruption criminality in Ukraine is one of the most massive types of criminal activity, and therefore it should become a key object of criminological research in the short term perspective.As a result of research it is established that one of the key features of corruption criminality is its massive character, the awareness of the causes and conditions of which is an essential basis for the development of effective means of corruption combating. From the content point of view, it is revealed that a massive character of corruption consists both in the presence of a critical mass of citizens who experienced committing of the corruption crimes of a particular degree of severity with certain frequency and an unreasonably tolerant social attitude to corruption practices. Meanwhile, it is determined that in the functional aspect the massive involvement in corruption becomes a permanent criminological factor that has a high potential for corruptive behavior models perpetuation facilitating.In this research there are highlighted the key factors that form the public perception of corruption admissibility, the role of the public morality in the massive involvement in corruption is defined. Among the causes of the massive involvement in corruption in Ukraine there is mentioned the absence of a proper worldview not only among ordinary citizens, but among the political elite forming national political and legal discourse as well.On the basis of the subjective attitude of an average citizen giving undue benefits to the state machinery representatives analysis, there is detected an organic connection between the facts of ineffective implementation of state functions, resulting in deficient legislation and bureaucratic apparatus unprofessional performance, and the level of massive involvement in corruption. A special emphasis is put on the important role of the mechanisms of moral self-justification in the citizens’ perception of corruption as an integral part of social reality.According to research, there are suggested specific measures aimed at the massive involvement in corruption reduction as a constituent of a general strategy of corruption combating and neutralization of the socially dangerous consequences of the latter. It is proved that in order to counteract corruption, as a mass phenomenon, it is required to apply completely different approaches than when it comes to the state response to separate corruption crimes.Thus, it is highlighted that the necessary condition for the massive involvement in corruption counteracting is the increase of public morality whereas it shall not be considered as a goal in itself, as it is not possible without a significant change in approaches to the state functioning, the work of state bodies, their officials and officers, as well as development and implementation of the normative legal acts.  

Niniejszy artykuł poświęcony jest aktualnej, ale niedostatecznie zbadanej jeszcze kwestii wyjaśnienia istoty i przesłanek masowego szerzenia się korupcji na Ukrainie. W celu wyjaśnienia poruszonej problematyki w artykule zwrócono szczególną uwagę na fakt, że przestępczość korupcyjna na Ukrainie jest jednym z najbardziej masowych rodzajów przestępstw, a zatem powinna być jednym z najważniejszych przedmiotów badań kryminalnych w najbliższej przyszłości. Dotychczas prowadzone w tym zakresie badania wykazały, że jednym z głównych objawów korupcji jest jej charakter masowy, uświadomienie przyczyn i warunków którego jest niezbędną podstawą do opracowania skutecznych sposobów zwalczania korupcji. W artykule wyróżnione zostały podstawowe czynniki kształtujące społeczne rozumienie dopuszczalności korupcji, określona została rola moralności publicznej w masowym zjawisku występowania korupcji. Wśród przyczyn masowości korupcji na Ukrainie autor wskazuje na brak właściwego poziomu światopoglądowego nie tylko wśród zwykłych obywateli, ale także wśród elit politycznych, które kreują rodzimy dyskurs polityczno-prawny. Na podstawie analizy subiektywnej postawy przeciętnego obywatela wobec zjawiska korupcji, która daje bezprawne korzyści przedstawicielom aparatu państwowego, stwierdzony został organiczny związek między poziomem masowości korupcji a faktem nieefektywnej realizacji przez państwo jego funkcji, co oznacza, że istniejące ustawodawstwo jest niewłaściwe i nieefektywne, a w sferze admini­stracyjnej państwa odnotowywany jest brak profesjonalizmu. Istotną rolę, według autora, od­grywa tutaj mechanizm moralnego samousprawiedliwienia przez obywateli zjawiska korupcji, które uznawane jest za integralną część rzeczywistości społecznej.Biorąc pod uwagę wyniki badań, można zaproponować konkretne środki zmniejszenia i zapobiegania masowości korupcji jako części składowej ogólnej strategii zwalczania korupcji i neutralizowania społecznie niebezpiecznych jej skutków. Walkę z korupcją jako zjawiskiem masowym należy prowadzić przy użyciu zupełnie innych metod niż przy reagowaniu na określone przestępstwa korupcyjne. Autor podkreśla, że istotnym warunkiem zwalczania masowości korupcji jest zwiększenie poziomu moralności publicznej, co nie może być traktowane jako cel sam w sobie, ponieważ nie jest możliwy do osiągnięcia bez znaczącej zmiany w społecznym podejściu do funkcjonowania państwa, pracy organów państwowych, ich urzędników, a także opracowania i wdrożenia przez tych ostatnich odpowiednich przepisów prawnych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121642   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2016, 7, s. 99-109

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Siecie (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2022

In our library since:

Feb 12, 2021

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132282

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information