Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skutki zakresowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. dla ustalania opłat egzekucyjnych : analiza orzecznictwa sądów administracyjnych

Creator:

Majer, Tomasz

ORCID:

0000-0003-4630-685X

Subject and Keywords:

procedura administracyjna   niezbędność   uciążliwość   egzekucja administracyjna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, zmienił normatywną treść m.in. art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, derogując je w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne. W konsekwencji ustalanie wysokości opłat egzekucyjnych stało się wysoce skomplikowane. Przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny nie zostały usunięte z porządku prawnego. Jednocześnie brak jest w porządku prawnym postulowanego przez Trybunał limitu opłat egzekucyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych obecne jest szerokie spektrum poglądów dotyczących właściwego modelu stosowania art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 u.p.e.a. Z jednej strony fakt ten potwierdza złożoność omawianej materii, z drugiej strony wskazuje na powstanie stanu „niepewności prawnej”. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe modele wykładni zakwestionowanych przez Trybunał przepisów i dokonano ich omówienia. Jednocześnie wskazano, że na szczególną uwagę zasługuje koncepcja zakładająca konieczność uzupełnienia wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny braku na drodze stosowania wnioskowania opartego na analogii. Źródłem, w oparciu o które przeprowadzono wnioskowanie z analogii, są przepisy ustawy egzekucyjnej regulujące wysokość opłaty za zajęcie nieruchomości. Model ten zapewnia najpełniejszą realizację wskazań, jakie sformułował Trybunał Konstytucyjny. Z jednej strony chroni interes jednostki, z drugiej zaś nie pozbawia aparatu egzekucyjnego źródeł finasowania. Jednocześnie wprowadza on metodę korekty opłat egzekucyjnych opartą na przewidywalnych, weryfikowalnych i powtarzalnych kryteriach, co odpowiada wymogom zasady zaufania obywatela do państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.204.222

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal