Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza teoretycznoprawna ustawowych znamion przestępstwa opuszczenia rodziny na gruncie francuskiego kodeksu karnego

Creator:

Kozłowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

alimenty   przestępstwo niealimentacji   francuskie prawo karne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

We francuskim kodeksie karnym przestępstwo materialnego opuszczenia rodziny zostało spenalizowane w art. 227-3. W prawie francuskim omawiane przestępstwo ma miejsce wówczas, gdy zobowiązany do alimentacji nie wykonuje orzeczenia sądu lub umowy sądownie zatwierdzonej, nakładających obowiązek dostarczania na rzecz dziecka nieletniego, zstępnego, wstępnego lub współmałżonka alimentów, udziałów, zasiłków lub świadczeń ze swej natury należnych, wynikających z faktu sprawowania władzy rodzicielskiej. W niniejszym artykule analizie teoretycznoprawnej poddane zostaną ustawowe znamiona przestępstwa niealimentacji z art. 227-3 francuskiego kodeksu karnego. Ustalenie efektywnych rozwiązań ukierunkowanych na ściganie sprawców czynu materialnego opuszczenia rodziny i ochronę pokrzywdzonego może stanowić asumpt do dokonania w przyszłości zmian w zakresie konstrukcji art. 209 § 1 polskiego k.k., jeżeli polski ustawodawca zdecyduje się na kolejną nowelizację tego przepisu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.97.112

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal