Object

Title: Socjologia pary i rodziny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Socjologia pary i rodziny

Alternative title:

The Sociology of Couples and Families   Sociologie du couple et de la famille

Subject and Keywords:

men   culture   ethnocultural inequality   communication   social norms   subjectivity   autonomy   action   appreciation   youth   intersectionality   paternity   living-apart-together relationships   memes   family   maternity   mixed marriages   individualization   parenthood   deviation   social disapproval   couple   normative transgression   conjugal system   pandemic COVID-19   trust   interactive rituals   love   missing persons   artistic success and failure   sexuality   Internet   quarantine   multiple parenthood   social circles   social exclusion   careers of smokers   gender   self-esteem   emotions   art field  
związki wspólnie niezamieszkałe   kultura   dezaprobata społeczna   komunikacja   indywidualizacja   rodzina   małżeństwa mieszane   zaufanie   wielorodzicielstwo   pole artystyczne   autonomia   ojcostwo   normy społeczne   wykluczenie społeczne   młodość   emocje   kręgi społeczne   dewiacja   miłość   kariery palaczy   para   macierzyństwo   rytuał interakcyjny   sukces i porażka artystyczna   podmiotowość   płeć   seksualność   kwarantanna   Internet   pandemia COVID-19   etnokulturowa nierówność   transgresja normatywna   działanie   układ małżeński   poczucie własnej wartości   intersekcjonalność   mężczyźni   osoby zaginione   memy   rodzicielstwo

Abstract:

The main theme of the third issue of Fabrica Societatis is the sociology of the couples and the sociology of the family. In this issue, there are papers written by acclaimed and well-known French sociologists who, during the two Polish Sociological Congresses—in Gdańsk in 2016 (“Solidarity in the Time of Distrust”) and in Wrocław in 2019 (“Me, Us, Them? Subjectivity – Identity – Belonging”)—translated the Congresses’ slogans into the area of family. The articles present the condition of the couples and the families in France, the issues they encounter as well as the analyses of quantitative and qualitative studies conducted therein. Comprising the works of Jean Claude Kaufmann, François de Singly, Céline Clément, Christophe Giraud and Beate Collet, this collection of texts is published in two languages in hope of commencing a wider intellectual exchange and research cooperation. Poland and France favour different approaches to the family policy, however, in some aspects, they seem to be closer to each other than other countries cited in the sociological comparative studies. Hence, these texts are relevant readings not only for the sociologists of the family. In the issue, there are also works written by the young generation of the female sociologists; they are in two sections. Firstly, the Sociological Debuts comprise publications of researchers who, in a sense, are taking their first steps in research as they publish the results of their first empirical explorations on the topics of sexuality, the career of the smokers or memes created during the national quarantine. Secondly, in Miscellanea, there are two works of sociologists who are highly devoted to the research work and who paid their attention to the artistic field and the process of creation as well as the emotions of the blood relatives and the in-laws of the persons missing for a long time.  

Tematem przewodnim trzeciego numeru czasopisma Fabrica Societatis jest socjologia pary i rodziny. Publikujemy teksty znanych i uznanych socjologów francuskich, którzy podczas dwóch Ogólnopolskich Zjazdów Socjologicznych – Gdańsk 2016 (Solidarność w czasach nieufności) i Wrocław 2019 (Ja, My, Oni? Podmiotowość – Tożsamość – Przynależność) podjęli się transmisji kongresowych haseł na obszar rodziny. Artykuły te umożliwiają poznanie kondycji par i rodzin we Francji, problemów z jakimi się zmagają, a także analiz ilościowych i jakościowych badań prowadzonych „nad Sekwaną”. Niniejszy zbiór tekstów, zawierający prace Jean Claude Kaufmanna, François de Singly, Céline Clément, Christophe’a Giraud i Beate Collet, opublikowaliśmy w dwóch wersjach językowych w nadziei na rozpoczęcie szerszej wymiany intelektualnej i współpracy badawczej. Polska i Francja mają odmienne podejścia do polityki rodzinnej, ale w niektórych aspektach są sobie bliższe niż inne kraje często przywoływane w socjologicznych studiach porównawczych. Zatem proponowane teksty są ważną lekturą i to nie tylko dla socjologów rodziny. W numerze tym prezentujemy także badania socjolożek młodego pokolenia. Zostały one umieszczone w dwóch działach. Debiuty Socjologiczne zawierają publikacje badaczek stawiających w pewnym sensie pierwsze kroki, bo publikujących wyniki swoich pierwszych eksploracji empirycznych dotyczących seksualności, kariery palaczy i memów powstających w czasie kwarantanny narodowej. W Miscellanea zostały zaprezentowane dwie prace socjolożek mocniej zakorzenionych w pracy badawczej, które poświęciły swoją uwagę polu artystycznemu i procesowi tworzenia oraz emocjom krewnych i powinowatych osób długotrwale zaginionych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

ISSN 2657-3679

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131272

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information