Object

Title: Kryminalizacja propagowania totalitaryzmu (faszyzmu) w polskim kodeksie karnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kryminalizacja propagowania totalitaryzmu (faszyzmu) w polskim kodeksie karnym

Alternative title:

Criminalization of the promotion of totalitarianism (fascism) in the Polish Penal Code

Creator:

Budyn-Kulik, Magdalena

ORCID:

0000-0002-3258-9855

Subject and Keywords:

criminal law   fascism   totalitarianism  
prawo karne   faszyzm   totalitaryzm

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The problem of the scope of criminalization under Art. 256 of the Penal Code is important in the era of popularity of totalitarian ideologies. Pop culture uses totalitarian symbols, which causes social familiarity with them and makes them insensitive to the threat of the content they have grown out of. Such a process may consequently lead to the preparation of the ground for the introduction of totalitarian ideology in away that is difficult to see. Such behavior should be punishable (as a crime or misdemeanor). It is not clear whether the provision of Art. 256 of the Penal Code includes criminalization. The purpose of this study is not to interpret the features of “fascism”, “totalitarianism”, or “fascist regime”. Such an analysis would require a very thorough query of the views of representatives of the doctrine and political science. The Polish legislator criminalizes behavior consisting, inter alia, in the public propagation of a fascist or other totalitarian state system. Such an act is punishable by a fine, restriction of liberty or imprisonment for up to 2 years. In art. 256 § 2 of the Criminal Code while the same penalty is threatened by producing, recording or importing, acquiring, storing, possessing, presenting, transporting or sending to distribute print, recording or other item containing the content specified in § 1 or being a carrier of fascist, communist or other totalitarian symbols. The key is to determine the meaning and mutual relationship of the two verbs: “praise” and “propagate”. In doctrine and jurisprudence, there are doubts as to whether propagation and praise intersect in scope.If we adopt a narrower interpretation of the provision, then in fact behaviors consisting in introducing fascist (totalitarian) symbols in the public space do not fulfill the characteristics of aprohibited act under art. 256 § 1 of the Criminal Code. However, having adopted a broader interpretation, there is no obstacle to recognizing that the perpetrator introducing carriers of fascist or other totalitarian symbols into the public space promotes such a system.Undoubtedly, the more careful editing of art. 256 § 1 and 2 of the Penal Code would avoid many doubts about the interpretation of these provisions. However, the skillful use of interpretation rules known in criminal law (primarily the interpretation of the use of derivative interpretation) allows criminals to be held accountable for the majority of socially harmful behaviors related to praising, propagating, etc. totalitarianism, without violating the principles of ademocratic state of law.  

Problem zakresu kryminalizacji z art. 256 k.k. jest istotny w dobie popularności ideologii totalitarnych. Popkultura wykorzystuje symbole totalitarne, co powoduje społeczne oswojenie z nimi i uniewrażliwienie na zagrożenie ideami, z których wyrosły. Taki proces może prowa-dzić w konsekwencji do przygotowania gruntu pod wprowadzanie ideologii totalitarnej w sposób trudny do zauważenia. Takie zachowania powinny podlegać karze (jako przestępstwa lub wykroczenia). Nie jest jasne, czy przepis art. 256 k.k. obejmuje je zakresem kryminalizacji. Celem niniej-szego opracowania nie jest wykładnia pojęć „faszyzm”, „totalitaryzm” czy „ustrój faszystowski”. Taka analiza wymagałaby bardzo dokładnej kwerendy poglądów przedstawicieli nauki o doktrynach, a także nauki o polityce. Polski ustawodawca kryminalizuje zachowanie polegające między innymi na publicznym propagowaniu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W art. 256 § 2 k.k. natomiast tą samą karą zagrożone jest produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie w celu rozpowszechniania druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierających treść określoną w § 1 albo będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. Kluczowa jest kwestia ustalenia znaczenia i wzajemnej relacji dwóch czasowników — „pochwalać” i „propagować”. W doktrynie i orzecznictwie istnieją wątpliwości odnośnie do tego, czy propagowanie i pochwalanie krzyżują się zakresowo.Jeżeli przyjąć węższą wykładnię przepisu, to faktycznie zachowania polegające na wprowa-dzaniu do przestrzeni publicznej symboli faszystowskich (totalitarnych) nie realizują znamion czynu zabronionego z art. 256 § 1 k.k. Jednak biorąc pod uwagę wykładnię szerszą, należy podkreślić, że nie ma przeszkód do uznania, że sprawca wprowadzający do przestrzeni publicznej nośniki sym-boliki faszystowskiej czy innej totalitarnej propaguje taki ustrój. Niewątpliwie staranniejsza redakcja art. 256 § 1 i 2 k.k. przyczyniłaby się do uniknięcia wielu wątpliwości związanych z wykładnią tych przepisów. Umiejętne posługiwanie się regułami wykładni znanymi prawu karnemu (przede wszystkim zastosowanie wykładni derywacyjnej) pozwala jednak na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców większości społecznie szkodliwych zachowań związanych z pochwalaniem i propagowaniem totalitaryzmu, nie naruszając zasad demokratycznego państwa prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120764   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.2.1

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 2, s. 7-21

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131245

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information