Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym

Creator:

Kotulski, Mariusz

ORCID:

0000-0002-4957-2363

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   dwudziestolecie międzywojenne   II Rzeczpospolita 1918-1939

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Wśród wyzwań odradzającego się w 1918 roku państwa polskiego była także budowa własnej struktury administracji publicznej. Przejmując po państwach zaborczych odmienne modele administracji oraz samorządu terytorialnego (o zróżnicowanej budowie i stopniu rozwoju), celowe było przyjęcie ewolucyjnej metody kreowania jego struktury organizacyjnej. Oparto się więc na dotychczasowych strukturach, znanych miejscowej ludności, modyfikując je tylko w kierunku d e m o k r a t y z a c j i , n i w e l a c j i r ó ż n i c i o s i ą g n i ę c i a p e w n y c h p o ż ą d a n y c h s t a n d a r d ó w . S t ą d t e ż wyróżnić można dwa podstawowe etapy w budowie samorządu terytorialnego II Rzeczypospolitej: pierwszy — do wejścia w życie ustawy scaleniowej i drugi — późniejszy. I choć ustawę scalającą z 1933 roku należy ocenić pozytywnie, jako krok pozwalający na ujednolicenie w skali państwa struktury samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, to nie była ona wolna od wad. Nie udało się także w pełni utworzyć struktur samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim. Wynikało to po części z braku spójnej koncepcji funkcjonowania samorządu terytorialnego, jego miejsca w administracji publicznej i roli w państwie. Dążenie po 1926 roku do centralizacji aparatu państwowego widoczne było nie tylko w zmianach ustawowych, ale także w lakonicznych regulacjach konstytucji kwietniowej dotyczących samorządu terytorialnego. Jednak w pełni należy docenić wysiłek zmierzający do zniwelowania rozbieżności prawnych i stojących za nimi różnic ekonomicznych, kulturowych, populacyjnych i narodowościowych włożony w ujednolicanie i budowę struktur samorządu terytorialnego w latach 1918–1939. Na wspomnienie zasługuje także znaczący dorobek polskiej doktryny okresu międzywojennego w badaniu samorządu terytorialnego oraz rozwój czasopism poświęconych tej tematyce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 129-153

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg