Object

Title: Application for reconsideration of the case and admissibility of an administrative court procedure against a decision of the Polish Financial Supervision Authority - selected issues ; Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej (skargi do sądu) od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Application for reconsideration of the case and admissibility of an administrative court procedure against a decision of the Polish Financial Supervision Authority - selected issues  
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej (skargi do sądu) od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – wybrane zagadnienia

Creator:

Majewski, Kamil   Majewska, Patrycja

ORCID:

0000-0003-3775-2815   0000-0002-9264-1598

Subject and Keywords:

complaint to the administrative court   application for reconsideration of the case   administrative decision   decision of the Polish Financial Supervision Authority   rights of the parties to the proceedings  
skarga do sądu administracyjnego   wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy   decyzja administracyjna   decyzja Komisji Nadzoru Finansowego   uprawnienia stron postępowania

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

This article addresses the issue of the admissibility of an administrative court procedure against decisions issued by the Polish Financial Supervision Authority. The authors not only analyze the admissibility of the complaint to the administrative court against the decisions issued by the Polish Financial Supervision Authority, but also the background issues, including the decisions of the Polish Financial Supervision Authority in general, the application of the institution of the request for reconsideration of the case and the nature of these remedies, together with an indication their separateness from the institution of appeal. The authors formulate conclusionsregarding the current legal status in this area.  

Niniejszy artykuł porusza problematykę dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej od decyzji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autorzy nie tylko dokonują analizy dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na decyzje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, lecz także zagadnienia będące tłem tej problematyki, w tym decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w ogólności, zastosowanie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz charakter tych środków zaskarżenia wraz ze wskazaniem ich odrębności w stosunku do instytucji odwołania. Autorzy formułują wnioski dotyczące aktualnie obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123700   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.4.43.61

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2019, s. 43-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Apr 7, 2021

Number of object content hits:

478

Number of object content views in PDF format

479

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information