PLMET:

click here to follow the link

Title:

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Creator:

Plichta, Piotr

ORCID:

0000-0002-9238-0113

Abstract:

Niniejsza monografi a stanowi zwieńczenie cyklu publikacji i poszukiwań naukowych autora dotyczących korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodych użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną (w pewnym zakresie również ich rodziców i opiekunów). Monografi a opiera się zarówno na wynikach poszukiwań autora (siedem projektów badawczych autorskich bądź współautorskich), jak również stanowi obszerny przegląd i analizę źródeł krajowych i zagranicznych, badań naukowych (prowadzonych w różnych perspektywach metodologicznych) i inicjatyw realizowanych przez innych badaczy i praktyków. Książka jest wynikiem identyfi kacji problematyki, jak dotąd podejmowanej wycinkowo, oraz próbą wypełnienia dotychczasowej luki, jaką był brak kompleksowego opracowania kwestii miejsca, roli, znaczenia i zakresu używania narzędzi ery cyfrowej (przede wszystkim Internetu) dotyczących młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Place of publishing:

Toruń

Publisher:

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date issued:

2017

Identifier:

ISBN 978-83-8019-829-6

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Piotr Plichta   Copyright by Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego