Object

Title: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 czerwca 2009 r., II AKz 334/09

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 czerwca 2009 r., II AKz 334/09

Alternative title:

Commentary to the judgment of the Court of Appeal in Lublin of June 17, 2009, II AKz 334/09

Creator:

Łukowiak, Bartosz

ORCID:

0000-0003-3993-2182

Subject and Keywords:

independence of jurisdiction   proceedings in fiscal offenses and fiscal misdemeanour cases   administrative decision   tax liability   tax obligation   criminal proceedings   fiscal penal law, tax law  
samodzielność jurysdykcyjna   postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe   decyzja administracyjna   obowiązek podatkowy   zobowiązanie podatkowe   proces karny   prawo karne skarbowe   prawo podatkowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In the commented judgment, the Court of Appeal in Lublin took the view that the decisions of tax authorities should be treated as resolutions “establishing legal relationship” within the meaning of Article 8, § 2 of the Code of Criminal Procedure. According to the court, the decision of the tax administration is decisive for determining the existence and amount of tax liability, and also gives the taxpayer certain financial consequences, as well as the fact that they are passed under separate rules that provide for the possibility of their instance control (including extraordinary measures of appeal). In this study, the Author presents arguments for the recognition of this position as erroneous and analyzes the complex issue of the evidential value of the tax decision in the proceedings in fiscal offenses and fiscal misdemeanour cases. The work also includes general comments on the possibility of binding criminal court with administrative decision or administrative court judgment, indicating examples and conditions of such binding, as well as the reasons for misinterpreting Article 8, § 2 of the Code of Criminal Procedure and positions expressed in this matter by representatives of the criminal proceedings doctrine.  

W komentowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Lublinie stanął na stanowisku, zgodnie z którym decyzje organów podatkowych należy traktować jako rozstrzygnięcia „kształtujące stosunek prawny” w rozumieniu art. 8 § 2 k.p.k. Zdaniem sądu przemawia za tym fakt, że decyzje organów podatkowych mają decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego, a także rodzą po stronie podatnika określone skutki finansowe, jak również to, że zapadają w trybie odrębnych przepisów, które przewidują możliwość ich instancyjnej kontroli (w tym w drodze nadzwyczajnych środków zaskarżenia). W niniejszej pracy Autor przedstawia argumenty na rzecz uznania tego stanowiska za błędne i analizuje skomplikowaną kwestię mocy dowodowej decyzji podatkowej w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W pracy zawarto również ogólne uwagi na temat możliwości związania sądu w procesie karnym decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądu administracyjnego, wskazując przykłady i warunki takiego związania, a także przyczyny błędnego interpretowania art. 8 § 2 k.p.k. i stanowiska wyrażane w tej kwestii przez przedstawicieli doktryny procesu karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118581   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.166.177

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

378

Number of object content views in PDF format

380

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127348

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information