Object

Title: Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — legal dogmatics and the production of the (political) subject ; Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — legal dogmatics and the production of the (political) subject  
Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)

Creator:

Romanowicz, Marcin

ORCID:

0000-0003-3097-1310

Subject and Keywords:

the political   politics   Zoon Politikon (political animal)   Zoon Logon Echon (talking animal)   Homo Iuridicus (legal person)   subjectivity   the juridical   prohibition   anthropology   psychoanalysis   jurisprudence   legal dogmatics   Lacan, Jacques (1901-1981)   Legendre, Pierre (1930-)  
polityczność   polityka   Zoon Politikon (zwierzę polityczne)   Zoon Logon Echon (zwierzę mówiące)   Homo Iuridicus (człowiek prawny)   podmiotowość   jurydyczność   zakaz   antropologia   psychoanaliza   prawoznawstwo   dogmatyka prawnicza   Lacan, Jacques (1901-1981)   Legendre, Pierre (1930-)

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The reflection on the political nature of law and jurisprudence seems to be dominated by the view that the political precedes (chronologically or structurally) the law. Hence the antagonisms of the political sphere, shape the law and its phenomena (legal practice and jurisprudence). However, the thesis about the primacy of the political can be verified by means of an analysis initiated by the perverse question about juridical conditions, without which the political par excellence is not possible. The reflection on the icon of Zoon Politikon reveals the condition of the political in the form of subjectivity of participants of the political sphere, while reaching for the psychoanalytical theory of J. Lacan allows the capture of the psychodynamics of the subjectivity genesis in the case of the “talking animal” (Zoon Logon Echon). The introduction of the Prohibition (Symbolic as coded in law) turns out to be a sine qua non condition of human subjectivity. According to Pierre Legendre, in contemporary society legal dogmatics reproduce the subjectivity-making prohibition, and thus “produces” man: Homo Iuridius, and “establishes his life”. At the end, law and legal dogmatics must be recognized as the condition for the emergence of the (political) subject, and thus the political itself.  

W refleksji nad politycznością prawa i prawoznawstwa wydaje się dominować pogląd, że polityczność poprzedza (chronologicznie lub strukturalnie) prawo. W konsekwencji to antagonizmy sfery polityki współkształtują prawo i jego zjawiska (praktykę prawniczą i prawoznawstwo). Teza o prymarności polityczności może być jednak poddana weryfikacji w drodze analizy zainicjowanej przez przewrotne pytanie o jurydyczne warunki, bez których nie jest możliwa po-lityczność par excellence. Refleksja nad ikoną Zoon Politikon odsłania warunek polityczności w postaci podmiotowości uczestników sfery politycznej, z kolei sięgnięcie po psychoanalityczną teorię J. Lacana pozwala uchwycić psychodynamikę upodmiotowienia „zwierzęcia mówiącego” (Zoon Logon Echon). Wprowadzenie zakazu (Symbolicznego zakodowanego w prawie) okazu-je się warunkiem sine qua non ludzkiej podmiotowości. Wedle Pierre’a Legendre’a we współ-czesnym społeczeństwie to dogmatyka prawnicza reprodukuje podmiototwórczy Zakaz, a zatem „montuje” człowieka: Homo Iuridius, i „ustanawia jego życie”. Tym sposobem prawo i dogmatyka prawnicza ukazują się jako warunki powstania podmiotu (politycznego), a tym samym samej polityczności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116806   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 121-149

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

257

Number of object content views in PDF format

262

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information