Object

Title: Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego

Alternative title:

Rules restricting competition resulting from local law

Creator:

Hauser, Roman   Szustkiewicz, Marta

ORCID:

0000-0003-4331-1418

Subject and Keywords:

local law   territorial self-government   restrictive practices President of the Office of Competition and Consumer Protection   constitution   legislation  
prawo miejscowe   samorząd terytorialny   praktyki ograniczające konkurencję   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów   konstytucja   legislacja

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Pursuant to the Constitution of the Republic of Poland, territorial self-government bodies are authorized to issue local acts, i.a. concerning its own issues related to meeting the current needs of the inhabitants of the municipality, e.g. maintaining cleanliness, supplying water, organizing local transport. Due to the particular monopolistic or dominant position of the local self-government units, there are often violations of free market rules in these cases. The study presents typical cases of market abuse and distortions of free competition, originating in a defective local law — either because of a lack of compliance with the Protection of Competition and Consumers Act, or with another provision of generally applicable law such as the Act of Law on the maintenance of cleanliness and order in the municipalities. The consequences of such regulations are borne by consumers inhabitants of municipalities who have no choice — they suff er from severe including financial consequences of such defective regulations.  

Zgodnie z Konstytucją RP organy samorządu terytorialnego są uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego między innymi w sprawach własnych, to jest w sprawach dotyczących zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców gmin, na przykład utrzymanie czystości, dostarczanie wody, organizowanie transportu lokalnego. Z uwagi na szczególną (monopolistyczną lub dominującą) pozycję jednostek samorządu terytorialnego często w tych sprawach dochodzi do naruszeń zasad wolnorynkowych. Opracowanie przedstawia typowe przypadki nadużyć rynkowych i zakłóceń wolnej konkurencji, których źródłem był wadliwy przepis prawa miejscowego, bądź to z powodu niezgodności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź też z innym przepisem prawa powszechnie obowiązującego, na przykład ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skutki takich przepisów obciążają konsumentów (mieszkańców gmin), którzy nie mając możliwości wyboru — ponoszą dotkliwe (w tym finansowe) konsekwencje takich wadliwych regulacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109155   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.19

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 291-302

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

94

Number of object content views in PDF format

105

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118773

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information