Object

Title: Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

Alternative title:

Legal forms of undertaking and conducting medical services activity as an element of health care system in Poland. Certain aspects

Creator:

Kosiński, Eryk

ORCID:

0000-0002-2899-5228

Subject and Keywords:

health care   medical services organization   medical services activity   economic activity   entrepreneur   non-entrepreneur   competition  
ochrona zdrowia   podmiot leczniczy   działalność lecznicza   działalność gospodarcza   przedsiębiorca   nieprzedsiębiorca   konkurencja

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The health care system in Poland is characterized by big diversity on side of patients, services delivered by medical services organizations, and medical services organizations entities. The meaning of health care in terms of modern state is quite blatant. The appropriate legal regulation and the structural organization constitutes one of biggest challenges which now-a-days states face. A constitutional provision that guarantees right to health care and to access to health services “right to medical care”, “right to health”. In Poland such right is guaranteed by art. 68 secs. 1–5 of the Polish Constitution. There are many legal forms entities of medical services organizations. Those organizations may be divided into entrepreneurs and non-entrepreneurs. Such division is provided by the Polish act on medical services activity of April 15, 2011. Among entrepreneurs there are all entities which are undertakings according to Polish law, and research institutions, foundations, associations, organizational units of associations with legal entity, and units which function under laws regulating relations of the State with diff erent churches. There are additionally private medical practices conducted by medicine doctors and nurses. Among non-entrepreneurs there are so-called public independent health care units, budget units and military units. Moreover, one of the most important issues in the area of health care is a phenomenon of confl ict of interests. It relates to medicine doctors who are employed at the same time in public medical services organizations and in the private sector of health care, or the owners of the private sector medical services organizations, including private medical practice. It seems that such a confl ict of interests should be stopped by non-compete clauses provided in contacts concluded with public medical services organizations. Another possibility is to provide a general prohibition of combining both employment in public medical services organizations with private activities in this sector, including any form of capital involvement in this area.  

Sektor ochrony zdrowia cechuje się dużą różnorodnością po stronie pacjentów, usług (świadczeń) wykonywanych przez podmioty lecznicze i inne jednostki oraz po stronie podmiotów świadczących usługi. Znaczenie sektora ochrony zdrowia dla współczesnego demokratycznego państwa jest oczywiste. Trafna regulacja prawna i organizacja strukturalna systemu ochrony zdrowia stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją współczesne państwa. Istotna w omawianym zakresie jest konstytucyjna gwarancja prawa do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń zdrowotnych (prawo do opieki zdrowotnej czy „prawo do zdrowia”). W Polsce wymienione prawo gwarantuje art. 68 ust. 1–5 Konstytucji RP. W polskim systemie prawnym występuje dużo form organizacyjno-prawnych podejmowania i wykonywania działalności leczniczej. Jednostki te można zasadniczo podzielić na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców. Podział taki wprowadza ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Do przedsiębiorców zalicza się podmioty lecznicze funkcjonujące w wszelkich formach dopuszczalnych przez polskie prawo oraz instytuty badawcze, fundacje, towarzyszenia, jednostki organizacyjne stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do kościołów różnych wyznań. Do przedsiębiorców zaliczyć należy formy prowadzenia praktyki zawodowej przez lekarzy oraz pielęgniarki. Z kolei nieprzedsiębiorcy to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe oraz jednostki wojskowe. Jednym z istotnych zagadnień w sferze ochrony zdrowia jest zjawisko konfliktu interesów lekarzy zatrudnionych w publicznych podmiotach leczniczych, którzy są jednocześnie zatrudnieni w prywatnych podmiotach leczniczych, są właścicielami prywatnych podmiotów leczniczych czy też prowadzą prywatną praktykę zawodową. Konflikt taki winien zostać prawnie uniemożliwiony bądź zakazem konkurencji w umowach zawieranych z lekarzami przez publiczne podmioty lecznicze, bądź generalnym zakazem ustawowym łączenia etatów i innego zaangażowania lekarzy w prywatnych podmiotach leczniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109143   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.7

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 121-138

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

551

Number of object content views in PDF format

556

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118761

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information